Žena će u Džennetu biti više nego muškaraca. Bit će brojnije samo zahvaljujući

U hadiskim zbirkama Buharije i Muslima bilježi se od E bu Hurejre: «Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: ‘Prva skupina koja će ući u džennet biće lica svijetlog kao što je Mjesec u noći uštapa, sljedeće skipine će biti poput najsjajnije zvijezde na nebu, svaki čovjek u toj skupini će imati dvije žene, vidjet će se koštana srž ispod mesa na njihovim nogama.» U džennetu neće biti neoženjenih, pa ako su spomenute žene sa dunjaluka u tom slučaju žena na dunjaluku mora biti više nego muškaraca, a ako su posrijedi džennetske hurije – tada na dunjaluku nije nužno da žena bude više nego muškaraca. Očigledno je da se ta brojnost žena ima zahvaliti džennetskim hurijama shodno predaj i koju od Ehu Hurejre bilježi Ahmed u svom Musnedu, naime, da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: «Muškarac će u džennetu imati dvije džennetske hurije za žene. Svaka od njih će na sebi imati sedamdeset haljina i svakoj će se kroz odjeću vidjeti unutrašnjost njezine noge!»

Buharija i Muslim bilježe hadis od Džabira da je Vjerovjesnik, a.s. rekao nekim ženama: «Bit će vas malo u džennetu.» Jedna žena je upitala: Zašto, Allahov Poslaniče?» On je odgovorio: «Mnogo proklinjete i nezahvalne ste muževima. » Ovo otkriva da će žene u džennetu biti brojnije zahvaljujući hurijama koje su u džennetu i stvorene, dok će žene sa ovog svijeta biti najmalobrojnij i stanovnici dženneta.

Prema tome, ovosvjetskih žena će u džennetu biti najmanje. Razlog zbog kojeg će ih u džehennemu biti najviše naznačen je u vjerodostojnoj predaji koja se od Božijeg Poslanika, s.a.v.s. prenosi posredstvom Ibn Omera. Tu stoji: «O žene! Dajite sadaku i mnogo činite istigfar, jer ja sam vidio da vi činite većinu stanovnika džehennema!» Jedna žena j e upi tala: «Boži j i Poslaniče, zašto smo mi većina stanovnika džehennema?» «Mnogo proklinjete – rekao je Poslanik – i nezahvalne ste svojim muževima. Nisam vidio da je neko ko ima manjkav um i manjkavu vjeru kao što ste vi tako moćan nad onim ko ima pamet !» Dotična je upitala: «Božiji Poslaniče, o kakvoj manjkavosti uma i vjere je riječ?» «Što se tiče manjkavosti uma rekao je Poslanik – pa svjedočenje dviju žena je ravno svjedočenju jednog muškarca. To je manjkavost uma. A manjkavost vjere pa žena ostaje danima da ne klanja i da ne posti.»

__________________________________________________

Treba biti oprezan u razumijevanju hadisa koji govore o brojnosti žena u džennetu i džehennemu. Ne smije se zanemariti općeniti kontekst islama, njegovog učenja i svjetonazora, kao i kontekst samih predaja. Uzvišeni Allah šalje Svoje poslanike i objave podjednako i muškarcima i ženama.

Njihove su religijske i moralne dužnosti iste i za njihovo (ne)izvršavanje slijedi nagrada, odnosno kazna od Uzvišenog Allaha, pri čemu im neće biti učinjena ni tntnka nepravde.

Kur’an ukazuje na to na više mjesta: «l Gospodar njihov im se odaziva: ‘Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu ni ženi, vi ste jedni od drugih’.» (Alu ‘lrnran, 1 95.) «A onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, – ući će u džennet i neće mu se učiniti ni koliko trun jedan nepravda.» (En-Nisa’, 124.) «Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i ponizni m ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha, ¬ Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.>> (El-Ahzab, 35.) Prema tome, pomenuti hadisi su opomena i upozorenje ženama da se klone odredenih grijeha kojima su sklone, a koji ih mogu odvesti u džehennem, neka nas Allah sačuva od njega (prim. pre vod.)

Izvor: ﺍﺒﻥ ﺍﻠﻘﻴﻢ ﺍﻠﺠﻮﺯﻱ الطريق إلى الجنة

Obrada: religis.com

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!