U BOSNI NIJE BILO PRISILNOG PRELASKA KRŠĆANA NA ISLAM – POGLEDAJTE SVJEDOČENJE RUSKOG KONZULA ŠĆULEPINKOVA

Tokom druge polovine XIX stoljeća dolazi do veoma česte pojave prelaska stanovništva sa jedne relgije na drugu. Uglavnom su to bili prelasci radi ličnih interesa (posao, brak i slično), ali i uslijed prisile. Što se tiče prelaska na islam, nigdje ne nailazimo da je konverzija bila rezultat neke misionarske akcije. Ipak, proces islamizacije je tokom osmanske dominacije imao određeni trag, budući da muslimani nisu oklijevali da iskažu svoju superiornost i nametnu nemuslimanima svoju religiju.

Međutim, procentualno posmatrano, proces islamizacije je bio poprilično skroman. Ruski konzul Šćulepinkov je 5. marta 1861. godine u Sarajevu predao Odjeljenju za azijske poslove opći izvještaj o Bosni i Hercegovini, u kojem se dotiče ove teme. Prema njegovim zapažanjima, lokalni muslimani nemaju “[…] nikakvu tendenciju da prevode hrišćane na islamsku religiju […], mi ne znamo ni za jedan slučaj prisilne konverzije”. Ženska preobraćenja nisu se dešavala uslijed prisile ili uvjeravanja, nego se objašnjavaju siromaštvom kršćana, kad nužda prisili porodicu da svojoj ženskoj djeci, još u mladoj dobi, nađe namještenje u muslimanskim kućama. Rastući u takvom okruženju, one postaju kršćanke samo po imenu, a prema njima se dobro ponašaju, te se rijetko kada žele vratiti u roditeljski dom, u bijedu i prezir. Često su završavale tako što bi prešle na islam da bi se udale za muslimana i uživale kakvu – takvu udobnost. Ruski konzul dodaje da je, u nekoliko navrata, mlade djevojke odvratio od ovakvih namjera, a kada je mitropolit saznao njihovu želju izjavio je: “[…] ako se ovi slučajevi, na nesreću i dešavaju previše često, to je krivica hrišćana, a ponekad i sveštenika, koji bi u ovakvim slučajevima pokazali jedino preveliku nebrigu”.

Izvor: bosnae.info