Tri zanimljiva pitanja: Može li se sihrom promjeniti nečija nafaka?

Tri pitanja:

1.) Da li je dozvoljeno da musliman ubije sebe (samoubistvo) kao na primer u Palestini, jer oni nemaju drugo oružje?
2.) Želim da znam šta je sihr(magija), može li nekom nanijeti zlo npr pokvariti brak, promeniti nafaku, posvađati ili obratno nešto dobro oženiti, neku dobiti nešto što je nekom drugom pripao itd.?
3.) Da li osoba može kao bedel obaviti na ime svoga oca hadž?

Odgovori:

1.) Pretpostavljam da znaš kako je samoubistvo u islamu haram, tj. spada u velike grijehe. U mnogim hadiskim zbirkama mogu se naći hadisi (govor poslanika Muhammeda, s.a.v.s.) koji o tome govore.
Međutim, koliko sam shvatio, kopka te da li je samoubistvo možda ipak opravdivo u slučajevima općeg dobra kao što je to slučaj npr. u Palestini. Oni koji to opravdavaju povode se za šerijatskim pravilom ed-darūrātu tubīhul-mahzūrāt, što znači “nužda čini zabranjene stvari dozvoljenim”, tj. zabranjene stvari postaju mubah, dozvoljene. Ja lično ipak mislim da samoubistva u ma kojoj formi nisu opravdiva.

S tim uvezi, upravo sam se sjetio jednog lijepog primjera rah.profesora Ibrahima Džananovića koji nam je predavao fikh (šerijatsko pravo) na Fakultetu. Sjećam se kako nas je jedne prilike upitao: “Ako bi svi ljudi na Zemlji nestali ili umrli, a ostali samo jedan brat i sestra, da li bi oni mogli stupiti u brak kako bi se ljudski rod održao?” Dobro se sjećam kako je rekao kako si ni u tom slučaju Allahov zakon ne smije mijenjati, tj. takav brak bi bio ništavan, i ujedno veliki grijeh.
A Allah najbolje zna!

2.) Sihr, poznat još i kao crna magija, crvena magija, itd, spada u kategoriju najtežih grijeha. Poznato je kako se sihrom može nanijeti zlo nekoj osobi, a poznat je slučaj i dvojice meleka Haruta i Maruta koji se spominju u Kur’anu (sura Krava) a koji su ljude iskušavali upravo sihrom. I samom Poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., jedanput su bačeni sihri od strane Jevreja, zbog čega je nekoliko mjeseci ležao u krevetu. Konačno mu je Allah, dž.š., otkrio sihrbaze (koji su mu napravili sihr) i mjesto na kojem se nalazo sihr (bijaše to jedan stari bunar), nakon čega je on taj sihr uništio, te je i njegovo djelovanje prestalo. Tada su Poslaniku, s.a.v.s., i objavljene dvije posljednje sure iz Kur’ana (Felek i Nas) koje posebno treba učiti izjutra i naveče (tri, pet ili sedam puta).

Ljudi ili žene koji se bavi sihrom (sihrbazi), od Allaha, dž.š., bivaju kažnjeni još na ovome svijetu, a Allahova kazna na onome svijetu još je teža.
Ako te više interesuje o ovim pitanjima, upućujem te na knjigu šejh Saliha Ibriševića “Pravi put i stranputice”.

3.) Nema nikakve zapreke da obaviš hadž za svoga oca, ukoliko je on već preselio na ahiret, ili je toliko bolestan, ili star, da ne može sam otići na hadž.

PROČITAJTE I OVO:

Kako je nastao prvi širk na zemaljskoj kugli!?

„Nuh reče: »Gospodaru moj, oni mene ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju & i spletke velike snuju & i govore: ’Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suva’a, ni Jegusa, ni Jeuka, ni Nesra ne napuštajte!’ & a već su mnoge u zabludu doveli, pa Ti, njima, inadžijama, samo propast povećaj!«“ (Nuh, 21-24.)

Veoma je bitno da jedan musliman nauči i sazna kako je nastao prvi širk na zemlji, i kako je nastao najteži grijeh, kojeg Allah dž.š., neće oprostiti nikome! Širk po prvi put nastaje u nuhovom a.s., narodu, i to nakon što su bili na tevhidu i ispravnoj vjeri. Kada im je Allah dž.š., poslao Nuha a.s., da ih poziva obožavanju samo Allaha dž.š., jedinog, i da se prođu obožavanja kipova i idola, bili su injadžije i istrajavali su na svom širku, a prema Nuhu a.s., su se postavili s nevjerstvom i poricanjem, govoreći ono o čemu nas sami Kur’ani-Kerim obaviještava: „Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suva’a, ni Jegusa, ni Je’uka, ni Nesra ne napuštajte!“

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Osnova širka/idolopoklonstva, kod djece Ademove je nastao kao rezultat obožavanja dobrih ljudi – pobožnjaka, koji su poštovani i cijenjeni bili međ’ svojim narodom. Kada su umrli, ljudi pohrliše njihovim grobovima, i napraviše slike i kipove po njihovom liku nakon čega ih počeše obožavati! Ovako je nastao prvi širk međ’ ademovim potomstvom, i to u nuhovom a.s., narodu. Nuh a.s., je bio prvi poslanik koji je poslan stanovnicima zemlje radi pozivanja u tevhid/monoteizam, i zabranjivanja širka/politeizma, kao što Allah dž.š., kaže: „I govore: ’Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suva’a, ni Jegusa, ni Je’uka, ni Nesra ne napuštajte!’ & a već su mnoge u zabludu doveli…“ (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 14/363.)

‘Ata rhm., prenosi da je Ibnu Abbas r.a., rekao: „Kipovi iz vremena Nuha a.s., su se kasnije zadržali međ’ Arapima; Vedd je pripadao plemenu Kelb, u mjestu Devmetul-Džendel (između Iraka i Šama), a Suva’a je pripadao plemenu Huzejl. Jegus je pripadao plemenu Murad, a nakon njih plemenu Benu Gatif u mjestu Dževf kod Sabe (Jemen), dok je Je’uk pripadao plemenu Hemedan. Nesr je pripadao plemenu Hamir, porodici Zul-Kila’a. To su bila imena dobrih i pobožnih ljudi iz nuhovog a.s., naroda, ali, kada su pomrli, šejtan je naveo njihov narod da postave kipove nalik na njih na mjestima na kojima su inače uobičajavali sjediti za svoga života, koje su kasnije nazvali po njihovim imenima – što i učiniše. Ta generacija ljudi nije obožavala te kipove, ali kada su oni pomrli, i kada je znanje iščezlo, ljudi su počeli obožavati te kipove (mimo Allaha dž.š.)!“ (Sahihul-Buhari, br.4636.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Osnova obožavanja kipova i idolopoklonstva proizilazi iz veličanja grobova, kao što Allah dž.š., kaže: „I govore: ’Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suva’a, ni Jegusa, ni Je’uka, ni Nesra ne napuštajte!’ & a već su mnoge u zabludu doveli…“ (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 27/124.)

Hafiz Ibnul-Kajjim rhm., kaže: „Veliki broj pripadnika selefa je tvrdio da su ovi ljudi bili dobri ljudi i pobožnjaci iz nuhovog a.s., naroda, ali kada su pomrli kasnije generacije ljudi napraviše kult od njihovih grobova nakon čega isklesaše kipove po njihovom liku, nakon čega ih polahko počeše obožavati! Ovi ljudi su spojili između dvije fitne – fitne grobova i fitne kipova, i to su dvije fitne na koje je Poslanik s.a.w.s., skrenuo pažnju, u hadisu kojeg prenosi Ajša r.a., da je Ummu Seleme r.a, spomenula Poslaniku s.a.w.s., crkvu koju je vidjela u Abesiniji, koja se zvala „Marija“, pa mu je ispričala šta je sve u njoj vidjela od slika i ostalog. Poslanik s.a.w.s., joj reče: „To su ljudi, koji, kada bi im umro neki pobožnjak ili dobri čovjek, bi napravili od njegovog groba bogomolju koju bi oslikali slikama; to su najgora stvorenja kod Allaha dž.š.!“ (Buhari, br.424.)

Iz svega navedenog se da primjetiti da je glavni razlog obožavanja Vedda, Suva’a, Jegusa, Je’uka i Nesra bio veličanje njihovih grobova, koji su kasnije obilježeni kipovima koje su ljudi počeli obožavati, kako nam je na to ukazao Poslanik s.a.w.s.. Ovaj razlog je taj zbog kojeg je Zakonodavac zabranio da se džamije/mesdžidi, prave nad grobovima ljudi, zbog toga što su baš grobovi ti koji su brojne narode odveli u veliko idolopoklonstvo (širk-ekber), ili možda u neke niže vrste širka. Duše su sklone tome da počine širk preko kipova određenih ljudi – dobrih pobožnjaka, ili preko kipova za koje su tvrdili da su obilježja svemirskih tijela itd..

Širk koji se čini putem groba nekog čovjeka – za kojeg se smatra da je dobar – je bliži dušama ljudi nego li širk putem običnog drveta, kamena i sl., stoga ćemo naći da su idolopoklonici/mušrici, kod takvih grobova ponizni, skrušeni i u ibadetu su prema njima punim svojim srcem gdje inače nisu takvi onda kada se nalaze u Allahovim kućama, ili su eventualno u vaktu sehura. Ima ih i koji im sedždu čine, dok se većina njih nada berićetu namaza i dove kod kaburova više nego li berićetu namazu i dove u džamiji.
Zbog štete ovog tipa Poslanik s.a.w.s., u korijenu siječe ovo stablo, apsolutno nam zabranjujući da čak i namaz obavljamo na grobljima, pa makar i neimao klanjač za cilj svoga namaza berićetnost nekog mjesta, kao što se ima za cilj berićetnost džamija, a isto tako nam je Poslanik s.a.w.s., zabranio i da klanjamo namaz u trenutku izlaska sunca ili njegova zalaska jer su to vremena kada se mušrici klanjaju Suncu, pa je zato Poslanik s.a.w.s., zabranio svom ummetu da klanja tada, i ako jedan namazlija nema za cilj ono što ima izvjestan mušrik za cilj – a sve kao mjera preventive!“ (Igasetul-Lehfan, 1/185.)
Dakle, iz svega navedenog zaključujemo da je razlog nastanka prvog širka međ’ djecom Ademovom na Zemlji bio pretjerivanje u veličanju i štovanju umrlih – dobrih ljudi i pobožnjaka, pa zbog toga Allah dž.š., kaže: „O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: »Trojica su!« Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog, hvaljen neka je On! Zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao zaštitnik.“ (el-Nisa’, 171.)

Allah dž.š., ovim ajetom, naređuje kršćanima da ne stavljaju Isa a.s., tamo gdje mu nije mjesto, i da ga ne izdižu na stepen koji ne dolikuje nikom osim Allahu dž.š.! Ovaj ajet, i ako se obraća kršćanima, on je općenitog karaktera, i obuhvata sve nacije i narode, upozoravajući ih da ne postupaju s dobrim ljudima onako kako su kršćani postupili s Isa’om a.s., ili jevreji s Uzejrom a.s., a sve ovo nam potvrđuje i hadis kojeg prenosi Ibnu Abbas r.a., koji je čuo Omer b. el-Hattaba r.a., koji je s minbera rekao: Čuo sam Allahova Poslanika s.a.w.s., kako kaže: „Nemojte me uzdizati i u zvijezde okivati onako kako su kršćani uzdigli Isa’a sina Merjeminog; ja sam Allahov rob, pa stoga govorite: ‘Allahov je rob i njegov Poslanik!’“ (Buhari, br.3261.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „I s kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče: »O narode moj, slijedite one koji su vam poslani, 21. slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na pravom su putu! 22. Zašto da se ne klanjam Onome koji me je stvorio, a Njemu ćete se vratiti? 23. Zašto da prihvatam druge bogove mimo Njega? Ako Milostivi hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje/zauzimanje, neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti, 24. a ja bih tada bio u pravoj zabludi; 25. ja vjerujem u Gospodara vašeg, čujte mene!’ 26. I reći će se: »Uđite u džennet!’ – a oni će reći: »Kamo sreće da narod moj zna 27. zašto mi je Gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio!’“ (Jasin, 20-27.)

Ova vrsta šefa’ata/zauzimanja, koju idolopoklonici pripisaše melekima ili poslanicima ili pobožnjacima, gdje i kipove po njihovom naliku napraviše, rekoše: „Naše traženje zauzimanja od ovih kipova predstavlja traženje zauzimanja od njih samih!?“, i zbog istog cilja obilaze njihove grobove govoreći: „Mi tražimo od njih šefa’at, nakon njihove smrti, kako bi se zauzimali za nas kod Allaha dž.š.“. Napraviše im likove i počeše ih obožavati!

Ovu vrstu šefa’ata, zauzimanja i posredovanja – Allah dž.š., kao i Njegov Poslanik s.a.w.s., poništava, kudeći mušrike zbog tog čina, proglašavajući ih nevjernicima. Allah dž.š., govoreći nam o Nuhovom a.s., narodu, kaže: „I govore: ’Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suva’a, ni Jegusa, ni Jeuka, ni Nesra ne napuštajte!’ & a već su mnoge u zabludu doveli…“
Ibnu Abbas r.a., kaže da su oni bili dobri ljudi, pobožnjaci, iz nuhovog a.s., naroda, čije grobove, nakon njihove smrti, ljudi počeše obilaziti, gdje im kasnije kipove po njihovom liku napraviše, koje zatim počeše obožavati. Ovo je opšte-poznat slučaj koji se bilježi u knjigama tefsira i hadisa poput Buharije i ostalih.

Ovu praksu je dokinuo Poslanik a.s., i u korijenu ju je sasjekao, i kao mjeru preventive ostavio, proklinući svakog onog’ ko pretvori grobove poslanika i pobožnjaka u džamije u kojima se obavljaju namazi, pa makar i klanjač u njima tj. u džamijama, ne tražio od umrlih da se zauzimaju za njega. Poslanik s.a.w.s., je tkđ. zabranio i da se klanja namaz okrenuti prema grobovima, i poslao je Aliju b. Ebi Taliba r.a., s naredbom da ne ostavi izdignutog groba a da ga ne poravnja sa zemljom, niti kipa a da ga ne uništi. Poslanik s.a.w.s., je tkđ. prokleo slikare i kipare.“ (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 1/152.)
Molimo Allaha dž.š., da sačuva nas i potomstvo naše od širka i obožavanja nekog drugog mimo Njega, subhanehu ve te’ala. Amin.

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

svijetislama.blogger.ba

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!