Šest uzroka povećanja nafake

Kao vjernici, mi bi trebali nastojati da povećamo našu oprskbu/nafaku isključivo kako bi je mogli koristiti za plemenite svrhe koje uključuju: brigu o našim porodicama, pomaganje drugima, zarađivanje Dženneta i unapređenje naše zajednice. Trebali bi težiti za povećanjem nafake iz tih razloga, a ne zbog sebičnih ciljeva. Kako bi pojasnili te namjere, ovdje će biti prikazano šest duhovnih uzroka povećanja nafake, svi su izvedeni iz Kur’ana i Sunneta.

Taqwa/bogobojaznost
“A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbiće ga odakle se i ne nada.” (Kur’an, sura At-Talaq: 2-3)

Ovo je jedan od meni najdržaih kur’anskih ajeta. Dosta puta u životu sam se uvjerio kako bogobojaznim ljudina dolazi nafaka odakle se ni ne nadaju. To je Allahovo obećanje, a Njegovo obećanje uvijek je istinito. Povećanjem bogobojaznosti i ustrajavanjem u njoj tokom iskušenja, prvi je i osnovni uslov da bi se doživjelo čudo kada je u pitanju nafaka. Taqwa/bogobojaznost je ključ uspjeha.

Tevekul/oslonac
“Onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.”(Kur’an, sura At-Talaq: 3).

Druga polovica citiranog ajeta često puta je izostavljena u našim razgovorima. Prva polovica ajeta govori o taqwi, a druga polovica ističe značaj taqwaluka. Taqwaluk znači da poduzmeš sve to možeš i da se onda pouzdaš da će ti Allah dati ono što je najbolje za tebe. On u nama čuva snagu uvjerenje u Allahovu pomoć, čak i u najtežim vremenima. Taqwaluk je glavni uzrok i faktor povećanja nafake.

Sadaka
“Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati? – A Allah uskraćuje i obilno daje, i Njemu ćete se povratiti?” (Kur’an: sura Al-Bekara: 245)

Ne bi trebali davati novac u dobrotvorne svrhe kao vid sadake samo da bi povećali našu nafaku. Trebali bi sadaku da dajemo kako bi pomogli siromašne i kako bi pomogli drugima da poboljšaju svoj život. Davanje imetka u dobrotvorne svrhe/sadaka, multiplicira se i vraća onome ko daje čak desetostruko i više, ovisno o iskrenosti nijjeta i kvaliteta date sadake. Sadaka i davanje u dobrotvorne svrhe je glavni faktor zbog kojeg vidite pravedne muslimane kako im se imetak i nafaka uvećavaju. To je jednostavno efekat multiplikacije. Ako neko ima visok nivo taqe/bogobojaznosti i uz to još mnogo daje sadaku, može očekivati da će se njegova nafaka i imetak multiplicirati do nivoa kakvog ne može ni zamisliti.

Zahvalnost
“i kad je Gospodar vaš objavio: ’Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.” (Kur’an, sura Ibrahim: 7)

Četvrti faktor povećanja opskrbe/nafake jeste da čovjek bude zahvalan za sve što mu je Allah, dž.š., trenutno dao, bez obzira na to koliko malo mislio da ima. Opće pravilo je da prigovaranja na opskrbu dovodi do smanjenja iste, a zahvalnost dovodi do njenog povećanja. Pogledaj sve što ti je Allah, dž.š., trenutno dao i zahvali Mu se za svaku stvar. Neka iskazivanje zahvalnosti (izgovaranje elhamdulillah) bude dio vaše svakodnevnice (neka vam postane svakodnevna navika).

Istigfar
“i govorio: ’Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati. “(Kur’an, sura Nuh: 10-12).

Peti faktor je preuzet iz savjeta Poslanika Nuh, a.s., njegovom narodu. On je obavijestio svoj narod da ako se budu kajali (činili istigfar), Allah će povećati njihovu nafaku. U ajetu se spominju kiša, bogatstvo, djeca, vrtovi i rijeke. Sve je to nafaka. Dakle, peti faktor je jednostavan: svi mi griješimo svaki dan, tako da bi trebali od Allaha, dž.š., tražiti oprost više puta dnevno. To traženje oprosta (činjenje istigfara) biva uzrokom bereketa i povećanja nafake.

Održavanje rodbinski veza
Poslanik, a.s., je rekao: “Ko god hoće da mu se poveća nafaka i produži život, neka održava rodbinske veze.” (Sahih Buhari)

Konačni korak i faktor ka povećanju nafake je održavanje rodbinskih veza. Pravi vjernik ne prekida veze sa rodbino već nađe načina da im oprosti i nastavi dalje. Kada radimo sve što možemo kako bismo održali naše rodbinske veze, kao nagrada nam dolazi povećanje nafake i produženje životnog vijeka. To se zove bereket održavanja rodbinskih veza.

Finalni podsjetnik

Imajte na umu da je dunjaluk samo sredstvo za postizanje cilja, a to je Allahovo zadovoljstvo, što je najvrednije od svega. Povećanje nafake ne vrijedi puno ako je mi ne koristimo da zaradimo Allahovo zadovoljstvo. Ne zaboravite da povećanje nafake znači i povećanje odgovornosti na Sudnjem danu. Imajte na umu i to da ćemo odgovarati za naše bogatstvo/imetak, vrijeme i zdravlje, i Allah će nas pitati šta smo učinili sa svim tim poklonima koje nam je On dao.

Autor: Ismail Kamdar

Izvor: www.islamicselfhelp.com

Preveo Fahrudin Vojić

nasihat

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!