RECI ESTAGFIRULLAH 100X NA DAN..

Rekao je Allah subhanehu ve te ala: “O Moji robovi koji ste se prema samima sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah prašta sve grijehe.On je Onaj koji mnogo prašta i Milostivi.” (Prevod značenja, Ez-Zumer, 53)

“Malo su noću spavali, a zorom su puno oprosta od grijeha tražili“…(Prevod značenja, Nuh, 12)

Hadis o kojem se govori je mutefekun alejhi, a u rivajetu kod Buharije je došao u sljedećem tekstu da je Poslanik SALALLAHU ALEJHI VE SELLE činio ovako istigfar: “Tako mi Allaha, ja činim istigfar i tevbu Allahu u jednom danu više od sedamdeset puta“, dok kod Muslima glasi: “O ljudi, činite tevbu i istigfar Allahu jer ja činim tevbu u jednom danu sto puta“.

Istigfar znači tražiti od Allaha da oprosti grijehe, a tevba znači pokajati se Allahu, dželle še’nuhu, za učinjeni grijeh, tako da se njihovo značenje vraća na isto iako ima među njima razlike.

Prenosi Enes ibn-Malik, radiallahu anhu, i kaže da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, gdje kaže: ”Rekao je Allah Uzvišeni: ‘O sine Ademov, dok god Me budeš molio i od Mene se nadao, ja ću ti praštati šta god budeš radio, i na to se neću obazirati. O sine Ademov, kada bi tvoji grijesi dosegli do neba, ako bi zatražio od Mene oprost, oprostio bi ti. O sine Ademov, kada bi mi pristupio sa pogreškama velikim poput zemlje, zatim me sreo ne smatrajući drugog ravnim Meni, ja bih ti pristupio sa jednakim oprostom.” (Bilježi Tirmizi i kaže da je hadis hasen-sahih)

SVAKI DAN TRAZITI OPROSTA 100x puta sa riječima: ESTAGFIRULLAH ILI ESTAGFIRULLAH WE ETUBU ILEJHI – ALLAHU, OPROSTI TI MI, I PRIMI POKAJANJE OD MENE.

Napomena: Allahov Poslanik,Salallahu alejhi we sellem je zikrio na prste desne ruke – Hadis biljezi:
EbuDavud,Munziri,Askalani,Imam Nevevi kao Hasen(dobar) a Šejh Albani ocjenio ga kao (Sahih)