Predznaci Sudnjeg dana – Ova životinja će biti toliko strašna da će vjernici čak i u Mesdžidu-l-haramu…

I kada ljudi budu u najsvetijoj i najčasnijoj džamiji, tj. Mesdžidul-Haramu, zastrašit
će ih njena rika između jednog dijela Kabe i mjesta Ibrahima, a.s, dok bude
otresala sa glave prašinu. Okrenut će se prema istoku i kriknut će tako jako da će
se čuti na cijelom istoku, pa će se okrenuti prema zapadu i kriknuti tako jako da će
se čuti na cijelom zapadu. Ljudi će se prepasti, pa će pobjeći od nje…
Allah, dž.š, kaže: “I kada dođe vrijeme da oni budu kažnjeni, Mi ćemo učiniti da iz
zemlje izađe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze Naše nisu uvjereni.”
(En-Neml, 82) I ovaj predznak će vidjeti vjernici i on će se dogoditi odmah uz
izlazak Sunca sa zapada, možda malo prije njega ili odmah poslije.
Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Prvi predznak Dana je izlazak Sunca sa zapada i
izlazak životinje među ljude ujutro. Koji god od ova dva bude prvi, drugi je odmah
iza njega.” (Bilježe Muslim, Ahmed, Ebu Davud i Ibn Madže) Moguće je da je razlog
tome, a Allah najbolje zna, to što će jedan predznak označiti zatvaranje vrata
tewbe, a drugi će doći da to potvrdi.
Sunce će izaći sa zapada ujutro, zatvorit će se vrata tewbe i zapečatit će se
ljudsko stanje. Zatim će se pojaviti životinja prije podne istog dana i potvrditi
zatvaranje vrata tewbe obilježavanjem svih vjernika i nevjernika. Ibn Hadžer kaže:
“Moguće je da će se životinja pojaviti istog dana kada Sunce izađe sa zapada. Pa
nastavlja da je Hakim Ebu Abdullah rekao: Izgleda da će se prvo desiti izlazak
Sunca sa zapada, pa će se pojaviti životinja u tom danu ili odmah poslije njega.”
Ibn Hadžer reče: “Mudrost u tome je što će se prilikom izlaska Sunca sa zapada

Opis životinje i njeno porijeklo
Ona je izuzetno velikog i snažnog tijela, prekrivnog perjem i maljama. Ima noge.
Nemamo vjerodostojnih izvora koji nam preciznije opisuju njen izgled. Postoje
određene predaje koje upućuju na njenu ogromnu veličinu. Kaže se da će se
pojaviti iz stijene i da će se tri dana pojavljivati samo njena jedna trećina, te druge
čudne stvari, ali samo Allah zna vjerodostojnost tih predaja. Uostalom, ovo nas
puno ne interesuje, jer neće niko stati i gledati u nju s ciljem da se pobliže upozna
s njom. Nju će Allah, dž.š, izvesti sa jasno preciziranim zadatkom: – Da se obrati
ljudima, riječima: “Zaista ljudi nisu bili uvjereni u Allahove dokaze.”
– Da označi ljude. Neće niko ostati, a da mu ona biljeg neće udariti. Vjernici će
zbog toga blistati, a nevjernici će potamnjeti. – I kada ljudi budu u najsvetijoj i
najčasnijoj džamiji, tj. Mesdžidul-Haramu, zastrašit će ih njena rika između jednog
dijela Kabe i mjesta Ibrahima, a.s, dok bude otresala sa glave prašinu. Okrenut će
se prema istoku i kriknut će tako jako da će se čuti na cijelom istoku, pa će se
okrenuti prema zapadu i kriknuti tako jako da će se čuti na cijelom zapadu. Ljudi
će se prepasti, pa će pobjeći od nje, a vjernici će shvatiti da je to životinja koju je
Allah izveo i da se ne mogu suprostaviti Allahovoj odluci, pa neće bježati.
Obilježavanje će započeti od vjernika i njihova lica će zablistati poput sjajnih
zvijezda. Zatim će se uputiti na druga mjesta. Onaj ko je bude tražio neće je moći
stići, a ko bude bježao od nje neće biti u stanju da joj pobjegne. Neki će se
pokušati spasiti od nje namazom, a ona će doći i reći: “Zar sada da klanjaš?!” On
će joj se okrenuti a ona će mu udariti biljeg na lice i otići.
Ibn Madže bilježi od Ebu Hurejre, r.a: “Rekao je Božiji Poslanika, s.a.v.s: ‘Pojavit će
se životinja iz zemlje i imat će kod sebe Musaov štap i pečat Sulejmana, a.s.
Pečatit će noseve kara
štapom, a osvijetlit će lica vjernika pečatom, tako da kada
se sastanu ljudi za trpezom, reći će: ‘Ovo je vjernik, a ovo kar!”‘
To je Allahova
životinja, koja je peti veliki predznak Smaka svijeta. Abdullah bin Amr ibn As je
rekao da je to ona životinja koja je spomenuta u hadisu Temima ed-Darija, a Allah
najbolje zna