PREDZNACI KOJE ĆE VIDJETI VJERNICI

Prvih šest velikih predznaka Smaka svijeta će vidjeti vjemici, dok će preostala četiri doživjeti samo nevjernici. Prvih šest, koje će vidjeti vjernici, su: Dedžal, Isa, sin Merjemin, a.s, Je’džudž i Me’džudž, izlazak Sunca sa zapada, pojava životinje iz zemlje i dim. Sada ćemo ih navesti redoslijedom kojim će se oni dešavati, uz određena pojašnjenja:

Prvi predznak: Pojava Dedžala

Pojava Dedžala je prvi veliki predznak Smaka svijeta kojeg će doživjeti vjernici. O njemu smo posebno govorili u prethodnom poglavlju, kako bismo upoznali one koji će ga doživjeti, kako bismo ukazali na smutnje i teškoće vremena u kojem će se pojaviti, te zbog nejasnoća kod mnogih ljudi u pogledu vremena kada će se pojaviti. Ovim smo dokazali da je pojava Dedžala prvi veliki predznak kojeg trebamo biti svjesni, Allahu Uzvišenome hvala.

Drugi predznak: Silazak lsaa, sina Merjeminog, a.s.

Muslimani vjeruju da Isa, a.s, nije ubijen, niti razapet, nego da ga je Allah, dž.š, podigao Sebi na nebo. On će se pojaviti pred kraj svijeta, ubit će Dedžala, objelodaniti islam i pozivati u njega. Allah, dž.š, kaže: “l zbog vjerovanjanjihova, i zbog iznošenja teških kleveta protiv Merjeme i zbog riječih njihovih: ‘Mi smi ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika’…A nisu ga ni ubili, ni razapeli, već im se pričinilo. Oni koj i su se o njemu u mišljenju razilazili. Oni su sami o tome u sumnj i bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi. – A Allah je silan i mudar. I nema nijednog sljedbenika Knjige koji, prije njegove smrti, neće u njega onako kako treba povjerovati, a na Sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti.” (En – Nisa, 156-159)

Treći predznak: Je ‘džudž i Me ‘džudž.

Treći veliki predznak kojeg će vidjeti vjernici je izlazak Je’džudža i Me’džudža. Ko su Je ‘džudž i Me ‘džudž? Gdje su oni sada? Kada će se pojaviti? Kako će izgledati njihova smutnja? Je’džudž i Me’džudž su dvije grupe ljudi porijeklom od Turaka, iz potomstva Adema, a.s, kao što je spomenuto u hadisu Muhammeda, s.a.v.s: “Allah, dž.š, će reći, na Kijametskom danu: ‘O Ademe!’ ‘Odazivam Ti se i žurim Ti, a hajr je u Tvoj im rukama.’ – odgovorit će! ‘Izdvoji grupu u vatru,’ – reći će. ‘A koja grupa je za vatru?’ – upita. Allah reče: ‘Od svake hiljade devet stotina i devedeset i devet.’ Tada će dijete osjediti, a svoj plod će svaka nosilja pobaciti. Vidjet ćeš ljude pijane, a oni neće biti pijani, nego će kazna Allahova biti žestoka. Rekoše: ‘Allahov Poslaniče, a ko je od nas taj jedan? !’ On reče: ‘Obradujte se! Od vas će biti jedan čovjek, a od Je’džudža i Me’džudža hiljadu.” (Buhari)

Oni su potomci Jafesa sina Nuhovog. Nuh, a.s, je imao tri sina: Ham, koji je praotac Abesinaca, Sam koji je praotac Arapa, Perzijanaca i Rimljana, te Jafes koji je praotac Turaka. Dakle, Je’džudž i Me’džudž su amidžići Turaka, a pod Turcima podrazumijevamo: Kineze, Ruse, Japance, Mongole i druge njihove srodnik.

Četvrti predznak: Izlazak Sunca sa zapada

Izlazak Sunca sa zapada je četvrti u redoslijedu velikih predznaka Smaka s vij eta. Prva tri predznaka su vezana za Zemlju, dok se ovaj četvrti predznak odnosi na kosmos a vidjet ćega i vjernici koji budu živjeli u tom periodu. Otkako je Allah, dž.š, stvorio nebesa i Zemlju, Sunce plovi svojom putanjom, izlazi na istoku i zalazi na zapadu. Kada završi krug, ono traži dozvolu od svog Gospodara, da ponovi putanju. Allah, dž.š, će mu dozvoljavati sve dok ne dođe tačno određen čas kada mu neće biti dozvoljeno. Tražit će dozvolu drugi dan i neće mu biti dopušteno. Istu molbu će ponoviti i treći put, ali mu neće biti dozvoljeno. Tri dana neće izlaziti, nakon čega će mu biti naređeno da se vrati odakle je došlo, pa će izaći na mjestu na kojem je zašlo, tj . na zapadu zbog ćega će se ljudi prepasti. Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Znate li kuda ide ovo Sunce? Ono plovi sve dok ne dođe do svoga mjesta ispod Arša i padne na sedždu. Tako ostaje sve dok mu se ne naredi da se podigne i da nastavi svoju putanju kao i do sada. Ono tako plovi sve dokne dođe do svoga mjesta ispod arša, pa učini sedždu. Ostane u tom položaju sve dok mu se ne naredi da se podigne i da nastavi svoju putanju. Ono će tako ploviti i ljudi nimalo zbog toga neće negodovati, sve dok jednom ne dođe do svoga mjesta, kada će mu biti rečeno da se podigne i da se pojavi sa mjesta na kojem je zašlo, pa će tako i uraditi. Znate li kada će se to desiti? Onda kada ne bude koristilo vjerovanje nikome ko ne bude vjerovao prije toga i u svom vjerovanju dobra djela radio.” (Buhari)

 

Peti predznak: Životinja

Allah, dž.š, kaže: “I kada dođe vrijeme da oni budu

kažnjeni, Mi ćemo učiniti da i7 zemlje izađe jedna životinja

koja će im reći da ljudi u dokaze Naše nisu uvjereni.”(En – Neml, 82)

I ovaj predznak će vidjeti vjernici i on će se dogoditi odmah uz izlazak Sunca sa zapada, možda malo prije njega ili odmah poslije. Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Prvi predznak Dana je izlazak Sunca sa zapada i izlazak životinje među ljude ujutro. Koji god od ova dva bude prvi, drugi je odmah iza njega. “(Muslim, Ahmed) Moguće je da je razlog tome, a Allah najbolje zna, to što će jedan predznak označiti zatvaranje vrata tewbe, a drugi će doći da to potvrdi. Sunce će izaći sa zapada ujutro, zatvorit će se vrata tewbe i zapečatit će se ljudsko stanje. Zatim će se pojaviti životinja prije podne istog dana i potvrditi zatvaranje vrata tewbe obilježavanjem svih vjernika i nevjernika.

Ibn Hadžer kaže: “Moguće je da će se životinja pojaviti istog dana kada Sunce izađe sa zapada. Pa nastavlja da je Hakim Ebu Abdullah rekao: Izgleda da će se prvo desiti izlazak Sunca sa zapada, pa će se pojaviti životinja u tom danu ili odmah poslije njega.” Ibn Hadžer reče: “Mudrost u tome je što će se prilikom izlaska Sunca sa zapada zatvoriti vrata tewbe, pa će se pojaviti životinja koja će označiti vjernika od nevjernika kao dopuna smislu zatvaranja vrata tewbe.” (Fethul Bari)

Šesti predznak: Dim

Allah,dž.š, kaže: “Zato sačekajte dan kada će im se činiti da prema nebu vide vidlj iv dim koji će ljude prekriti. Ovo je neizdrživa kazna! (Ed – Duhan, 10-11)

Dim je posljednj i predznak kojeg će vidjeti vjernici.

Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Vaš Gospodar vas upozorava na troje: dim koj i će kod vjernika prouzrokovati kihavicu, a u nevjernika će ući pa će se on napuhati, a onda će iz njega izaći na sve tjelesne otvore. Drugo je životinja, a treće Dedžal.”(Ibn Džurejdž)

Ibn Ebi Hatem kaže da je rekao Alija, r.a: “Još se nije pojavio dim kao predznak Smaka svijeta. On će kod vjernika prouzrokovati kihavicu, a prodrijet će u nevjernika sve dok ga ne ispuni.” (Ibn Kesir)

Ibn Džerir prenosi kazivanje od Abdullaha bin Ebi Mulejkeh da je rekao: “Jednog jutra sam došao Ibn Abbasu pa mi je rekao da nije spavao cijelu noć. Upitao sam ga za razlog, a on mi je odgovorio da je izašla kometa, pa se pobojao da se nije pojavio dim. Zbog toga nije mogao zaspati cijelu noć.” (Ibn Kesir)

Dakle, dim je šesti predznak kojeg će vidjeti vjernici, a neće im ništa naškoditi. To će biti opomena nevjernicima da kazna počinje i da će se sručiti na njih. Dim će se zadržati na Zemlji četrdeset dana. Poslije ovog predznaka, zapuhat će blag vjetar iz Jemena koji će uzeti duše svim vjernicima. U životu će ostati samo nevjernici, što će biti uvod u strašnu nesreću koja će ih zadesiti.

Izvor: Blizina pojave Mehdije i smak svijeta

Obrada: www.novihorizonti.NETs