OVO SU DJELA KOJA ČOVJEKA IZBAVLJAJU IZ NEVOLJE

Bilježi Taberani u velikom mu’džemu, Hakim i Tirmizi u nevadirul-usulu i Asbehani u Et-tergibu, od Abdurrahman ibni Semure, r.a, da je rekao: Jednoga dana došao nam je Poslanik, s.a.v.s, i rekao:

«Jučer sam zaista vidio čudo;
1. Vidio sam čovjeka iz moga ummeta kako mu je došao melek smrti da mu uzme dušu, pa je ispred njega stalo njegovo dobročinstvo prema roditeljima, odbilo meleka od njega i odgođena mu je smrt do vremena koje Allaha odredi.
2. Vidio sam čovjeka od moga ummeta kome je bila određena kaburska kazna, pa mu je došao njegov abdest, i oslobodio ga od azaba,
3. Vidio sam čovjeka od moga ummeta koga su okružili šejtani, pa je došao njegov zikrullah (spominjanje Allaha) i rastjerao šejtane, spasio ga od šejtana,
4. Vidio sam čovjeka od moga ummeta koga su opkolili meleki kazne, pa je došao njegov namaz i spasio ga njih,
5. Vidio sam čovjeka od moga ummeta koji je isplazio jezik od žeđi, i kada god bi se primakao vrelu u džennetu, bio bi spriječen, pa je došao njegov post, napojio ga i žeđ mu utolio,
6. Vidio sam poslanike u halkama i čovjeka iz moga ummeta koji je pokušavao da sjedne u neku od tih halki, ali bi ga oni otjerali, pa je došlo njegovo kupanje i postavilo ga u jednu od halki,
7. Vidio sam čovjeka iz moga ummeta u potpunom mraku i potpuno zbunjen, pa su mu došli njegovi hadždž i umra i izveli ga na svjetlo,
8. Vidio sam čovjeka od moga ummeta koji je pokušavao razgovarati sa vjernicima ali oni nisu htjeli govoriti sa njim, pa je došlo njegovo održavanje rodbinskih veza i reklo im: Govorite s njim, pa su progovorili s njim,
9. Vidio sam čovjeka od moga ummeta, uplašenog od vatre džehennema, a njena žestina je dolazila do njegova lica, pa je došla njegova milostinja sadaka koju je dijelio i postala pregrada između njega i nje,
10. Vidio sam čovjeka od moga ummeta kome su prilazili zebanije – meleki džehennema, pa je došlo njegovo upučivanje na dobra i odvraćanje od zla, i odvelo ga melekima rahmeta – milosti,
11. Vidio sam čovjeka od moga ummeta kako sjedi na koljenima, a izmedu njega i Allaha zastor, pa je došlo njegovo lijepo ponašanje a zastor uklonjen,
12. Vidio sam čovjeka iz moga ummeta, kome je knjiga njegovih djela data u njegovu lijevu ruku, pa mu je došao strah prema Allahu, dž.š. i prebacio je u desnu,
13. Vidio sam čovjeka iz moga ummeta čija su loša djela prevagnula na vagi – Mizanu, pa je došla nagrada za dobra djela pa su ona prevagnula,
14. Vidio sam čovjeka iz moga ummeta koji je stajao na rubu džehennema, pa mu je došao njegov strah od Allaha i odveo ga,
15. Vidio sam čovjeka od moga ummeta koji je bio određen u džehennem, pa su došle njegove suze koje je isplakao na dunjaluku i oslobodile ga vatre,
16. Vidio sam čovjeka od moga ummeta kako stoji na sirat – ćupriji i lila se kao što se njišu palmine grane sa lišćem, pa je došlo njegovo lijepo mišljenje o Allahu, učvrstilo ga, te je nastavio sa prelaskom preko sirat-ćuprije,
17. Vidio sam čovjeka od mog ummeta također na sirat – ćupriji, koji je puzeći i gmižući prelazio preko nje, pa je došao njegov salavat na mene, podigao ga, i preveo preko sirat – ćuprije,
18. Vidio sam čovjeka od mog ummeta koji je došao pred vrata dženneta a ona zaključana, pa je došao kelime i šehadet, otključao ih i uveo ga u džennet,
19. Vidio sam ljude odrezanih usana pa sam upitao Džebraila: Ko su ovi, o Džibrile, na što mi je on odgovorio: To su oni koji su ogovarali ljude,
20. Vidio sam ljude koji su obješeni za jezike, pa sam opet upitao: Ko su ovi Džibrile, a on mi reče: To su oni koji su bacali potvoru na čiste vjernike i vjernice.»

Kurtubi kaže: Ovo je divan hadis u kojem je Poslanik, s.a.v.s, spomenuo posebna djela koja izbavljaju onoga ko ih čini iz raznih nevolja.

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!