ONI NEĆE UĆI U DŽENNET, ZATO NEMOJ BITI JEDAN OD NJIH…

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u verodostojnim predajama spomenuo je određene osobe koje zbog svojih ružnih osobina neće ući u Džennet. Imajući u vidu stav pripadnika ehli-sunneta o tome da svaka osoba koja je umrla priznajući Allahu jednoću – tevhid, neće biti večno u džehennemskoj vatri, onda se spomenuti “neulazak u Džennet” može shvatiti u svetlu sledećeg pojašnjenja uvaženih islamskih učenjaka, Allah im se smilovao: “Neće ući u Džennet” tj. direktnim ulaskom, ili u prvim trenucima kada se otvore njegova vrata i uđu njegovi stanovnici.” (Šerhu Muslim, Tuhvetu -Ahvezi, Avnul-Meabud)
Dakle, neće ući direktno u Džennet sa spomenutim ružnim osobinama sve dok ne bude očišćen od njih i to pokajanjem na dunjaluku ili određenom kaznom na ahiretu, ili ako mu oprosti Uzvišeni Allah i uvede ga u direktno u Džennet.
Ohola osoba
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće ući u Džennet onaj u čijem srcu bude i trun oholosti.’’ Neki čovek ga upita: ‘’Zaista čovek voli da mu odeća i obuća budu lepi.’’ Na to mu Božiji Poslanik reče: “Zaista je Allah lep i voli lepotu. Oholost je odbijanje istine i ponižavanje ljudi.” (Muslim)
Osorna i gruba osoba
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće ući u Džennet ‘dževvaz’ i ‘džezeri’.’’ (Ebu Davud, a šejh Albani rekao je da je hadis verodostojan, Sahihu ve Daifu Suneni Ebi Davud)
“Dževvaz” znači: osoran i grub ili onaj koji mnogo sabire i koji mnogo odbija ili ogroman i ohol u hodu.
“Džezeri” znači: onaj koji puno jede, osoran i koji se ponosi sa onim što nije kod njega. (Avnu Ma’bud)
Onaj koji kida rodbinske veze
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće ući u Džennet onaj koji kida rodbinske veze.” (Muttefekun alejhi)
Klevetnik
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘’Neće ući u Džennet klevetnik (nemâm)’’. a u drugoj predaji: ‘’…klevetnik (katan)’’. (Muttefekun alejhi)
Rekao je Munziri, Allah mu se smilovao: “Katan i nemām imaju isto značenje.” A rečeno je: “Nemām je onaj koji sedi sa određenom skupinom ljudi, razgovara sa njima, a zatim drugima prenese njihove reči, a katan je onaj koji sluša njihov govor bez njihova znanja, a potom drugima prenese njihove reči.’’ (Tergib ve Terhib, slično je rekao Hafiz Ibn Hadžer u Fethul-Bari)
Onaj koji jede haram
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće ući u Džennet telo koje se hranilo haramom.” (Ebu Jeala, Taberani, a šejh Albani je rekao da je hadis verodostojan, Silsile Sahihea, 2690)
Notorni alkoholičar
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće ući u Džennet notorni alkoholičar.” (Nesai, a šejh Albani rekao je da je hadis verodostojan, Sahihu-Džamia, 7676)
Onaj koji poveruje u sihir
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće ući u Džennet onaj koji poveruje u sihir.” (Ibn Hiban , a šejh Albani rekao je da je hadis hasan li gajrihi, Sahihu Tergib ve Terhib, 3050)
Osoba nepokorna svojim roditeljima
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “U džennete Firdevsa neće ući onaj ko je nepokoran svojim roditeljima.” (Bezar, a šejh Albani rekao je da je hadis hasan li gajrihi, Sahihu Tergib ve Terhib, 2363 ), a u predaji kod Ahmeda: “Trojici je Allah zabranio Džennet: notornom alkoholičaru, onome koji je nepokoran svojim roditeljima i onome koji nema ljubomore i odobrava u svojoj porodici pokvarenost (Ahmed, a šejh Albani rekao je da je hadis verodostojan, Sahihu Džami`a, 3052).
Onaj koji prigovara
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “U džennete Firdevsa neće ući onaj koji prigovara drugima.” (Bezar, a šejh Albani rekao je da je hadis hasan li gajrihi, Sahihu Tergib ve Terhib, 2363)
Onaj koji nema ljubomore
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Zaista je Allah trojici zabranio Džennet: notornom alkoholičaru, onome koji je nepokoran svojim roditeljima i onome koji nema ljubomore i odobrava u svojoj porodici pokvarenost (nevaljalost).” (Ahmed, a šejh Albani rekao je da je hadis verodostojan, Sahihu Džamia, 3052), a u predaji kod Hakima: ‘’Trojica neće ući u Džennet: onaj koji je nepokoran svojim roditeljima, onaj koji nema ljubomore, i žene koje oponašaju muškarce.” (Hakim, a šejh Albani rekao je da je hadis verodostojan, Sahihu Džamia, 3063)
Žene koje oponašaju muškarce
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Trojica nikada neće ući u Džennet: onaj koji nema ljubomore (prema svojoj porodici), žene koje oponašaju muškarce i notorni alkoholičar.” (Taberani, a šejh Albani rekao je da je hadis verodostojan, Sahihu Džamia, 3062)Onaj koji uznemirava komšiju
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće ući u džennete onaj od čijeg zla nije siguran njegov komšija.” (Muslim)
Onaj koji negira božiju odredbu
Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće ući u džennet onaj koji je nepokoran svojim roditeljima, notorni alkoholičar i onaj koji negira odredbu (Božiju).” (Ahmed, a šejh Albani rekao je da je hadis verodostojan, Silsiletu Sahihe, 675)
A Allah najbolje zna.