UPOZORANJE BOSANSKOJ DIJASPORI! VAŽNO!

Stranac mlađi od 14 godina koji ima ličnu putnu ispravu može prelaziti granicu BiH u pratnji jednog ili oba roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, odnosno u pratnji lica koje je opunomoćeno da ga prati uz potpisanu i ovjerenu punomoć roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja. Maloljetnik koji putuje bez pratnje, mora imati ovjerenu saglasnost roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja.

Saglasnost ili punomoć sadrži:

– lične podatke o maloljetniku i zakonskom zastupniku ili staratelju,

– lične podatke o pratiocu maloljetnika ukoliko maloljetnik putuje sa pratnjom,

– svrhu i vrijeme boravka u BiH,

– vremenski period na koji se izdaje saglasnost ili punomoć i

– potpis davaoca saglasnosti ili punomoći.

Ovaj dokument mora biti na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH ili na engleskom jeziku sa prevodom na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH i ovjeren od strane ovlaštenog sudskog prevodioca ako se radi o prevodu.

Smatra se da maloljetnik posjeduje saglasnost zakonskog zastupnika ako:

– putuje avionom i posjeduje popratnicu za putovanje maloljetnika izdatu od strane operatora aviona,

– ako je u sastavu školske ekskurzije, a nalazi se na spisku učesnika ekskurzije ovjerenom od nadležne školske ustanove ili

– učestvuje u sportskoj, kulturnoj ili sličnoj manifestaciji i nalazi se na spisku učesnika, saopšteno je iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.