Nemusliman vidio stravičnu jamu za koju kaže da bi više volio da je umro nego što je vidio

Nedavno je jedan od nemuslimana u Sibiru primijetio vršeći iskopine, jednu veliku jamu, za koju kaže da je volio da je umro prije nego je to vidio. Kaže da je vidio vatru, i ljude, muškarce i žene, gole, kako vrište od užasne patnje u toj vatri, u toj jami. Čak je to i snimio i stavio na stranicu interneta da se može vidjeti. Radi se o čovjeku koji ne vjeruje u ahiret, koji ne zna o čemu se radi.
Radi se zapravo o kaburskom azabu onih koji su živjeli nemoralno i neispravno u svome životu na ovom svijetu. Kaburski azab je za nas tajna iako smo o tome obavješteni od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., vahjom od Allaha,dž.š. ali se ponekad desi da Uzvišeni Allah nekad pokaže nešto od ove tajne. To je ono što se dešava čovjeku od časa izlaska duše pa sve do njegovog proživljenja.

Kaže Uzvišeni Allah dž.š.:
«I da samo vidiš kada meleki usmrćuju nevjernike udarajući ih po licima njihovim i od pozada, govoreći im okusite patnju u ognju to je zato što su to vaše ruke zaradile i Allah nije nepravedan prema robovima svojim.» (El-Enfal 50-51)

Uzvišeni kaže:
«I da samo vidiš zulumćare, nepravednike u času njihove smrti u smrtnim patnjama a meleki svoje ruke prema njima pružili, spasite se sada, danas će te biti kažnjeni bolnom, ponižavajućom patnjom zbog toga što ste neistinu o Allah govorili.’» (El-En’am 93),

Uzvišeni Allah, opisujući nam kaburski azab faraona i njegovih sljedbenika kaže:
«Oni bivaju izloženi vatri izjutra i naveče (to je taj kaburski azab) a na dan kada nastupi Sudnji dan reći će se uvedite sljedbenike faraonove u najžešću kaznu.» (Gafir 46)

Kaburski azab je istina i Resululah, s.a.v.s., kako opisuje Aiša, r. a., nije propustio nijedan namaz a da na kraju nije zamolio Allahu, dž.š. da ga sačuva od kaburskog azaba rječima:
«Allahu ja te molim da me zaštitiš od od kazne u kaburu i od džehennemske vatre i od iskušenja života i smrti i od iskušenja mesiha dedždžala.»

Poznati islamski učenjak Ibn Kajim, rahimehullah, opisujući uzroke koji vode u kaburski azab pa kaže:
«Ljudi bivaju u azabu zbog njihovog džehla (neznanja) o Allahu, dž.š. zbog toga što su ostavili njegove naredbe i činili ono što je On zabranio. Allah Uzvišeni ne kažnjava dušu koja Ga je spoznala, koja Ga je zavoljela i prihvatila tj. radila po onome što joj je On, Uzvišeni, naredio i ostavljala ono što joj je zabranio, niti će kazniti ikada tijelo u kome je ta duša bila.
Kaburski azab kao i džehennemska vatra je posledica Allahove, dž.š., srđbe prema ne pokornima. Zato onaj ko Allaha, dž.š. rasrdi i naljuti na ovome svijetu svojim postupcima, zatim ne učini tevbu, to će mu biti uzrokom kaburskog azaba u Berzehu u tolikoj mjeri koliko je Allaha rasrdio i naljutio, tako da će svako prema tome biti kažnjavan.»
Kada je Poslanik prolazio pored dva kabura čuo je njihove jauke i plač pa je upitao svoje ashabe:
«Čujete li vi ovo, a oni kažu: Ne ćujemo, a on kaže: Oni su u azabu, ali ne zbog nečeg velikog, nešto do čega i vi ne držite da je veliko. Što se tiče jednog od njih on se nije čistio od urina – mokraće, a što se tiče drugoga on je prenosio tuđe riječi.»

Ovo je stanje onoga koji je prenosio tuđe riječi, rekao ovaj o ovome pa otišao i njemu to prenio šta je dotični o njemu rekao i na taj način ih zavadio. A šta je sa onima koji neistinu izmišljaju. Ne sumnjivo da je to još gore. (Ovaj hadis bilježi Et-Tahawi sa hasen senedom.)

 

Obavijestio nas je Allahov Poslanik, s.a.v.s., o čovjeku koji biva udaren u svome kaburu bičem tako da mu se kabur ispuni vatrom zato što je klanjao jedan namaz bez čistoće i zato što je prošao pored svoga brata muslimana koji je bio mazlum kome je nepravda učinjena pa mu nije pomogao.

Obavjestio nas je Resulullah, s.a.v.s., kao što stoji u hadisu Semure ibn Džunduba u Buharijevom Sahihu o azabu onih koji izmišljaju laži koje se prenesu širom horizonta.

Obavjestio nas je o kaburskom azabu onoga koji uči Kur`an a zatim po noći spava ne učeći ga, zatim ga napusti, pa po noći spava ne učeći ga a po danu ne radi po njemu.

Obavjestio nas je o azabu onih koji su išli putem nemorala.

Obavjestio nas je o azabu onih koji rade s kamatom onako kako je vidio Resulullah, s.a.v.s., kako mu je Allah, dž.š., pokazo.

Obavjestio nas je o ljudima koji su u azabu kaburskom tako što im se glave zgniječe sa dva velika kamena i to zbog toga što su im glave na dunjaluku bile teške pa su spavali od namaza, nisu ustajali na namaz.

Obavjestio nas je o onima koji će se hraniti trnjem i najgorom hranom na ahiretu u džehennemskoj vatri biti zato što su ostavljali davanje zekjata to je sve u Berzehu prije džehennemske vatre.

Obavjestio nas je o onima koji jedu nečisto, smrdljivo meso zbog nemorala koji su činili.

Obavjestio nas je o onima koji će svoja lica da paraju noktima od željeza time što su unosili smutnje svojim govorom među ljude.

Obavjestio nas je kao što to spominje Ebu Seid, r.a., da će nekim ljudima stomaci narasti kao kuća a to su oni koji su se hranili kamatom.

Obavijestio nas je da će nekima će se otvarati usta pa će im se ubacivati žeravica koja će izlaziti iz njih na donji otvor a to su oni koji su jeli imetak jetima (siročedi),

Obavijestio nas je o ženama koje će biti okačene za svoje grudi. To su one koje su činile nemoral.

Nekima će opet biti kidano meso s njihovih tijela i dat će im se da ga jedu a to su oni koji su gibet činili i koji su ogovarali druge .

Obavjestio nas je Resulullah, s.a.v.s., da će bit i onih koji su zbog kako nas je onoga što su prisvoili sebi, biti u azabu tako što će se to zapaliti na njima. Kao što je slučaj čovjeka koji je poginuo pa ashabi rekli o njemu blago njemu on je u džennetu a Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže ne, zbog onoga što je uzeo od ratnog plijena. To je bilo nešto neznatno, a Džehennem se nad njim zbog toga rasplamsao, iako on ima udjela u tom plijenu kao borac, a šta je sa onim koji prisvoje od onoga u čemu nemaju udjela.

Kaburski azab je poslijedica grijeha koji se stiču: srcem, vidom, sluhom, rukama, nogama, stomakom, jezikom, ustima, stidnim organima i cjelokupnim ljudskim tijelom. Tako da će oni koji su ogriješili o Allahove propise sebe sami izložiti toj velikoj opasnosti. A to su oni koji su prenosili tuđe riječi, oni koji su lagali, oni koji su druge ogovarali, oni koji su lažno svjedočili, oni koji su potvarali nevine, oni koji su pozivali u novotarije u vjeri i bid`ate, oni koji su govorili na Allaha i njegovog Resula ono što nisu znali, oni koji su se bavili kamatom, oni koji su jeli imetak jetima tj. uzimali ga bi gajri hak(nepravedno), oni koji su se bavili rišvetom (nedozvoljenom zaradom) koja im ne pripada, oni koji su jeli tj. uzimali imetak svoga brata muslimana bi gajri hak,( ono što im ne pripada), oni koji su uzimali imetak nemuslimana, onih koji su sa nama pod ugovorom, oni koji su pili otrovna pića, oni koji su išli putem nemorala, oni koji su činili najgori vid nemorala muškarci sa muškarcima i žene sa ženama, lopovi, oni koji su gledali da iznevjere ono što im je povjereno, oni koji su obećanja iznevjeravali, oni koji su smutnju sijali i koji su prevare među ljudima činili, oni koji su uzimali kamatu i davali je i pisali je i svjedočili na nju, oni koji su dozvoljavali ono što je Allah, t.w.a., zabranio želeći na taj način ohalaliti to i otvoriti sebi put za rad po tome, oni koji su nakon što žena bude po treči put bude puštena od njenog čovjeka bili taj jarac koji se posuđuje da bi je samo formalno oženio da bi ona opet onom prvom postala halal, onaj koji traži načine da Allahove, t.w.a., propise stavi po strani i ne radi po njima, onaj koji uznemirava muslimane i istražuje njihove mahane i njihove sramote, onaj koji sudi i presuđuje po zakonu koji nije Allahove, t.w.a., onaj koji daje fetve i šerijatske odgovore onako kako Allahove, t.w.a., nije propisao, onaj koji potpomaže da se čini grijeh i neprijateljstvo, onaj koji ubija bi gajri hak, onaj koji uznevjeruje u haremu, onaj koji niječe Allahova imena i njegova svojstva i koji poriče ono što je Allahove, t.w.a., objavio, onaj koji svoje mišljenje i svoju pretpostavku i svoju politiku stavlja ispred sunneta Resula, s.a.v.s., ona koja nariče i onaj koji je sluša, oni koji će naricati u džehennemskoj vatri a to su oni koji su pjevali uz muziku, koji su svirali, a to je ono što Allahove, t.w.a., ne dozvoljava, oni koji su ih slušali, oni koji su gradili džamije na kaburovima, oni koji su palili na kaburovima svjeće i osvjetljavali ih i turbeta pravili i na taj način kršili Allahove propise, oni koji su kada traže svoj hak u potpunosti ga tražili a kada ga drugome daju onda bi drugima uskratili, oni koji su bili oholi, oni koji su se drugima prikazivali u drugom liku onakvi kakvi nisu, oni koji su drugima imena svakakva i nazive nadjevali i koji su se drugima podsmijavali, oni koji prve generacije ovoga ummeta podcjenjuju i o njima loše govore, dakle najbolje muslimane, oni koji odlaze raznim gatarima onima koji prave sihrove i proriču navodno sudbinu i pitali ih o tome i vjerovali im u tome, oni koji su pomagali zulumćare koji su prodali svoj ahiret za dunjaluk, onima koje zastrašiš Allahove, t.w.a., i podsjetiš ih na njega oni to ne prihvataju a kada ih podsjetiš na nekoga drugog i zastrašiš ih nekim drugim onda se uplaše, oni koji budu upućivani Allahovim govorom i govorom Resula, s.a.v.s.,pa ne htjednu to prihvatiti tako da tome nikakve pažnje ne pridaju a kada im dođe nešto od ljudi onda to prihvataju i prema tome se orjentišu, onaj kome kada bude učen Kur`an takav je bez osjećaja a možda i zarađuje učeći Kur`an i na taj način živi, onaj koji čuje govor šejtanov kao što je muzika i pjesma tome se odaziva i to ga raduje i veseli i želi da to nikada ne prestane, onaj koji se lažno Allahom, s.w.t., zaklinje, ali kada se zakune nečim drugim, toga se drži, onaj koji javno griješi i koji se tim griješenjem ponosi, onaj od koga ne možeš biti siguran u za sebe i svoj imetak, onaj koji ne drži do govora svoga jezika i koji među ljudima nemoral na taj način širi, onaj koji ostavlja namaz na kraj njegovog vremena tako da kada hoće namasko vrijeme da izađe onda kao horoz kljuca nabrzinu obavljajući taj namaz, onaj koji ne daje svoj imetak dobrovoljno, onaj ko ne obavi hadždž a bude u mogučnosti i stanju da ga obavi, onaj koji ne izvršava svoje hakove i obaveze a u mogućnosti je to da učini, onaj ko ne čuva svoj govor i svoj pogled i svoj sluh tako da na taj način grijehe stiče, onaj koji ne obraća pažnju kako će zaraditi imetak da li od halala ili od harama, onaj koji ne održava rodbinske veze, onaj koji nema milosti prema miskinu, prema siromahu niti prema udovici niti prema kome drugom od Allahove, t.w.a., stvorenja, oni koji se prikazuju ljudima i koji sprečavaju hakove kojeg su dužni da izvrše, oni koji se bave sramotama drugih ljuda a zaboravljaju svoje grijehe i sramote. Svi ovi i njima slični bit će u kaburskom azabu ako se ne pokaju zbog grijeha koje čine prema količini i veličini tih grijeha.

Ako Allah, s.w.t., muslimanu zbog grijeha za koji se nije pokajao prije ahireta ne oprosti, neuzubillah, on je u velikoj opasnosti. Kako je većina ljudi na ovome što smo spomenuli tj. na griješenju Allahu, s.w.t., tako je i većina ljudi u kaburskom azabu.Zato je malo onih koji će od toga biti spašeni. Mi kada gledamo kaburove mi vidimo zemlju ali nismo ni svjesni kakav se jad, azab i muka unutar tih kaburova krije. Neki čak ukrašavaju kaburove stavljaju cvijeće na njih.Svakako da to odvraća od podsjećanja na ahiret i to musliman ne bi smio da čini. Čudimo se ljudima koji grade svoj prolazni dunjaluka a ruše vječni ahiret.Grade ono što će iza sebe ostaviti drugima a ostavljaju ono što će im vjećno na ahiretu koristiti. Molimo Allahove, t.w.a., da nas sačuva kaburskog azaba i da nas učvrsti na pravom putu.

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!