MUHAMMED A.S. JE REKAO: UISTINU, SMAK SVIJETA NEĆE NASTUPITI SVE DOK. ..

Ebu-Hurejre, r. a., prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sel- lem, rekao:
“Uistinu, Smak svijeta neće nastupiti sve dok Sunce ne izađe na zapadu; kada to ljudi tada vide, svi koji budu živi na površini Zemlje će vjerovati; to je vrijeme kad ‘nijednoj duši neće biti od koristi što će vjerovati tada, ako nije vjerovala prije.’”‘
Huzejfe ibn Usejd Gifari, r. a., prenosi da je Poslanik, sallalla­hu alejhi ve sellem, rekao (u vezi sa velikim predznacima Smaka svijeta):
“… Prvi veliki predznak koji će se pojaviti će biti iz­lazak Sunca na zapadu ili izlazak zvijeri iz zemlje u prijepodnevnom vaktu. Sta god da se dogodi prvo, odmah iza njega će se i dogoditi i drugo. “

Objašnjenje hadisa:

Neprijatelji islama medu Arapima, zapadnjacima i orijentalisti­ma, koji ne vjeruju u proživljenje, niječu činjenicu da će sun­ce izaći na zapadu govoreći da od početka čovjekovog života na Zemlji sunce izlazi na istoku, a zalazi na zapadu. Oni ne mogu zamisliti da postoji takva moć na Zemlji ili u cijelom svemiru koja bi mogla uzrokovati takvu ogromnu promjenu u izlasku i zalasku sunca.

Međutim, prije nekoliko godina geolozi su započeli istraži­vanje o prethistorijskoj klimi na Zemlji pomoću znakova sa de- bala drveća, životinjskih fosilnih ostataka i sa sedimenata bloko­va leda koji su se spustili sa dva Zemljina pola i sa planinskih vrhova. Oni su, također, ispitivali brojne pomorske i kontinen­talne sedimente koji su pronađeni u ostacima stijena i ono što one još sadrže od prvobitnih znakova života, posebno polenova zrnca koja su sadržana u većim količinama u svim vrstama se­dimenata i sedimentnim stijenama. Ona su značajno prisutna u većim količinama u podmorskim sedimentima, deltama rijeka i morskim obalama. Vrlo često su ovi sedimenti probijani suhim površinama usljed povlačenja morske vode ili nestašice kiše. Uz to, ove površine sadrže mineralne naslage koje reflektiraju sliku cijele strukture plinovitih i vodenih sfera koje okružuju Zemlju, kao i temperaturu i kiselost svake od njih. Kao dodatak, godovi drveća (koji pokazuju njihovu starost) i linije rasta u životinj­skim skeletima predstavljaju značajno svjedočanstvo klimatskih promjena, koje su neposredno i tačno zabilježene u svakom od njih.
U nedavnom istraživanju klimatskih promjena koje su zabi­lježene u prstenovima drveća pronađeno je da je svaki od ovih, godišnjih prstenova, ustvari sastavljen od velikog broja prstenova koji predstavljaju četiri godišnja doba, dvanaest lunarnih mjeseci u toku godine, broj sedmica u svakom lunarnom mjesecu kao i broj dana u svakoj sedmici, pa čak i period dana i noći svakoga dana.
Tokom trajanja ovog istraživanja ustanovljeno je da se dani u godini povećavaju sa prolaskom vremena. Istraživači su shvatili da je jedino objašnjenje za to povećanje brzine rotacije Zemlje oko svoje osi. Ova brzina dovodi do povećavanja broja dana u godini, dan čini kraćim, dok je broj godišnjih doba i mjeseci svake godine konstantan.
Naučnici su iscrtali brojne krivulje koje su pokazale broj dana u svakoj godini kroz različite geološke periode. Oni su otkrili da je broj dana u godini na početku stvaranja Zemlje bio 2000 dana i da je dužina dana i noći zajedno iznosila nešto manje od četiri sata. Čudesno je nakon svega ovoga primijetiti da se u uzvišenom Kur’anu spominje ova kosmička činjenica, gdje Allah, neka je slavljen On, kaže:
“Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemi­rom zagospodario; On tamom noći prekriva dan, koja ga u stopu prati.” (El-A’raf, 54.)
Uzimajući u obzir da je ovaj ajet objavljen prije 1400 godina, kada čovjek nije ništa znao o brzini rotacije Zemlje oko svoje osi, činjenici koja je otkrivena tek posljednjih desetljeća dvadesetoga stoljeća, nesumnjivo dolazimo do zaključka daje uzvišeni Kur’an Allahova objava i da je Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, Njegov Vjerovjesnik.
Kontinuirano smanjenje brzine rotacije Zemlje oko svoje osi otkriveno je tokom proučavanja linija rasta u skeletima mnogih životinja, kao i drevnih koralnih grebena i njihovih ostataka u stijenama kasnijih geoloških razdoblja. Smatra se da je ovo kon­tinuirano smanjenje brzine rotacije Zemlje oko svoje osi nastao usljed trenja koje je rezultat procesa plime i oseke i puhanja vjetra u suprotnom smjeru od smjera rotacije Zemlje. Oba ova faktora djeluju kao kočnice koje usporavaju brzinu rotacije Zemlje oko svoje osi za jedan dio sekunde po stoljeću.
Projekcija i crtanje krivulja za odvijanje procesa smanjenja br­zine rotacije Zemlje u budućnosti pokazali su da će ovaj proces (smanjenja brzine) na kraju prisiliti Zemlju da promijeni smjer svoje rotacije (koja je danas od zapada prema istoku, pa Sunce izlazi na istoku, a zalazi na zapadu) sve dok ne počne da se okre­će u suprotnom smjeru, od istoka prema zapadu, kada će Sunce izaći na zapadu, što je jedan od velikih predznaka Smaka svijeta, a i jedno od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, predska- zanja. Mnogi neprijatelji islama su mislili da se ovo nikada neće desiti. Međutim, moderna nauka je danas dokazala da će se ovaj fenomen zaista i desiti.
Na kraju, želimo skrenuti pažnju čitaoca na činjenicu da i bu­dući svijet ima svoje zakone koji su zasigurno drugačiji od zako­na ovozemaljskog života. Međutim, Allahova milost je potpuno očita u tome što nam je On ostavio neke materijalne dokaze u ovome životu koji potvrđuju da će se budući svijet stvarno de­siti sa svim svojim znakovima. Nijedan mudar čovjek ne može zamisliti da je moguće izračunati vrijeme kada će sunce izaći na zapadu tako što će izračunati brojku usporavanja rotacije Zemlje oko svoje osi, jer dešavanje Smaka svijeta je Božije djelo, a Nje­mu nisu potrebni zakoni ili usporavanje brzine rotacije Zemlje da bi se desio Posljednji čas. Uistinu, Uzvišeni Allah kaže:
“Pitaju te o Smaku svijeta kada će se zbiti. Reci: ‘To zna jedino Gospodar moj, On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i Zemlji, sasvim neočekivano će vam doći.’ Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Reci: ‘To samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna.’ ” (El-A’raf, 187.)
Neka su mir i salavati na poslanika Muhammeda koji nam je prije četrnaest stoljeća rekao da je neminovnost da Sunce izađe na zapadu i da je to jedan od velikih predznaka Smaka svijeta, a potom, prije nekoliko godina, moderna nauka otkriva da je ova činjenica zabilježena u skeletima biljaka i životinja. Nijedna ra­zumna osoba ne može da zamisli da je izvor informacija o takvim budućim kosmičkim činjenicama prije četrnaest stoljeća mogao biti iko drugi osim Allah, Svemogući, Stvoritelj nebesa, Zemlje i cijeloga čovječanstva.