MOGU LI SE U ŽENE, DOK KLANJA, VIDJETI ŠAKE ILI IH TREBA SAKRITI POD MAHRAMU?

Pitanje:

Mogu li se u žene, dok klanja, vidjeti šake ili ih treba sakriti pod mahramu?
Odogovor:

Šake nisu stidno mjesto žene. Prema tome ne mora ih pokrivati bilo da klanja kod svoje kuće ili
u džamiji. S obzirom da se ne prenosi da su sahabijke pokrivale šake u namazu takav postupak
bi bio novotarija, a Allah, dž.š, najbolje zna.
Dr. Šukri Ramić