Džibril podiže svoj pogled ka nebu i reče: “Ovo su se otvorila nebeska vrata koja se nikada ranije nisu otvorila”

Vrijednosti Fatihe

Počasno mjesto koje zauzima u Kur’anu kao i predmet njenog kazivanja samo su neke od mnogobrojnih odlika Fatihe.

Prvo što se u njoj uočava je pohvala Uzvišenom Allahu i Njegovo veličanje, zatim iskazivanje monoteizma i poslušnosti jedino Allahu, dž.š. Tu je kazivanje o islamu kao vjeri milosti, pa, divno obećanje dobročiniocima i prijetnja vinovnicima nevaljalština, zatim poziv čovjeku ka ispravnom putu i ostavljanju zabluda.

Od brojnih pohvala Allahovog Poslanika, s.a.v.s., izrečenih u koristi ove sure donosimo samo neke.
Ebu-Se’id ibn Mualla prenosi da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

„Naučit ću te jednoj suri, najuzvišenijoj u Kur’anu“, a to je: „El-Hamdu lillahi Rabbil-’alemin (i proučio ga do kraja), odnosno to su sedam ajeta koji se ponavljaju“. (Buhari i Nesa’i)
Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:

„Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ni u Tevratu ni u Indžilu, ni u Zeburu, a ni u Kur’anu nije ništa objavljeno poput nje (Fatihe); to su sedam ajeta koji se ponavljaju“ (Tirmizi, hasenun sahihun)

Ebu-Se’id el-Hudri, r.a., priča:

„Bili smo na jednom putovanju i u momentu kad smo sjeli da odmorimo, dođe jedna djevojka i reče: ‘Prvaka našeg mjesta je ubola zmija ili škorpion, a naši muškarci su odsutni, pa ima li među vama kakav vidar (nadriljekar?’ S njom pođe jedan od nas za kojeg nismo znali da se bavi time. On mu je nešto bajao

– učio nakon čega bolesni ozdravi. Poslije on naredi da mu se dotjera trideset ovaca od kojih smo se kasnije napajali mlijekom. Pošto se on vrati među nas mi ga upitasmo: ‘Kakvo si mu dobro učinio i šta si mu proučio?’ ‘Nisam mu ništa drugo uradio nego sam mu samo proučio Ummul-Kitab, tj. Fatihu’.“

Ibn-’Abbas, r.a., veli:

„Bijaše Allahov Poslanik jednom prilikom sa nama, a sa njim bijaše i Džibril, kad se iznad začu neka škripa. Džibril podiže svoj pogled ka nebu i reče:

‘Ovo su se otvorila nebeska vrata koja se nikada ranije nisu otvorila,’ zatim nastavi – ‘iz njih se spustio melek koji je došao Vjerovjesniku, a.s., i rekao: Obraduj vjernike s dva Allahova svjetla koja su ti data a koja ni jedan od prijašnjih vjerovjesnika nije imao, to su: uvod Kur’ana (Fatiha) i završetak sure El-Beqare (Amener-Resulu…). Nijedan harf iz njih nećeš proučiti a da ti se ne dadnu ta dva svjetla‘.“ (Nesa’i)

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!