DA LI JE NEKO OD STVORENJA VIDJELO ALLAHA UZVIŠENOG?

PITANJE:

Selam alejkum Šejh. Ako može jedno pitanje, da te Allah nagradi. Šta Ehlu-Sunnet kaže po slijedećim pitanjima: Da li je Adem, alejhi selam, prije spuštanja na zemlju vidio Uzvišenog Allaha i da li je Iblis vidio Gospodara prije nego se odmetnuo i postao kafir?

ODGOVOR:

We alejke selam we rahmetullahi we berekatuhu.

Hvala Allahu, azze ve dželle, koji je kazao: “I kad Nam Musa dođe u određeno vrijeme, i kada mu Gospodar njegov progovori, on reče: “Gospodaru moj, ukaži mi se da Te vidim!” – “Ne možeš Me vidjeti” – reče – “ali pogledaj u ono brdo, pa ako ono ostane na svome mjestu, vidjećeš Me!” I kad se Gospodar njegov onome brdu otkri, On ga sa zemljom sravni, a Musa se onesviješćen strovali. Čim se osvijesti, reče: “Hvaljen neka si! Kajem Ti se, ja sam vjernik prvi!” (Prijevod značenja sura Al-A’raf, 143).

Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao: “Znajte, niko od vas neće vidjeti svoga Gospodara sve dok ne umre.” (Hadis bilježi imam Tirmizi, a ispravnim ga je ocjenio šejh Albani).

Neka je salavt i selam na porodicu Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, na Njegove ashabe, tabine i sve one koji ga slijede u dobru do Sudnjeg dana.

A zatim:

Viđenje Allah, azze ve dželle, na dunjaluku (tokom ovoga života) je moguće sa razumske strane, STIM ŠTO SE TO NIJE DESILO A NITI POTVRĐENO ŠERIJATSKIM PUTEM (NEMA DOKAZA U ŠERIJATU ZA TO), a sve navedeno shodno riječima Allahva Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Znajte, niko od vas neće vidjeti svoga Gospodara sve dok ne umre.” (Hadis bilježi imam Tirmizi, a ispravnim ga je ocjenio šejh Albani).

Rekao je imam Nevevi, rahmetullahi alejhi, u komentaru na Sahih imama Muslima: “Svi učenjaci Ehlu Sunneta složni su da je s razumske strane moguće vidjeti Allaha, azze ve dželle, i da to ne potpada pod stvari koje su nedokučive razumu, također oni su složni da će se na ahiretu vidjeti Allaha, azze ve dželle – vjernici će vidjeti Allaha, azze ve dželle, mimo kafira.”

Također, imam Nevevi, rahmetullahi alejhi, je kazao: “Kada je riječ o viđenju Allaha, azze ve dželle, na dunjaluku, pa već smo kazali da je to s razumske strane moguće, no džumhur (većina) islamskih učenjaka od Selefa kao i potonje generacije od mutekelimina (Ešarije i Maturidije) stave su da se nije desilo viđenje Allaha na dunjaluku.”

Dakle, ovo je stav islamskih učenjaka i po ovom pitanju skoro da nema razilaska osim onoga što se prenosi od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, video svoga Gospodara tokom Miradža.

No, ispravno je da je u noći Miradža Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio Nur (svjetlo) koje je ustvari hidžab (zastor) Allaha Uzvišenog, a dokaz ovome su riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu od Ebu Zerra, radijjallahu anhu, u kome stoji da je kazao: Pitao sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da li je vidio Allaha, azze ve dželle? Pa je kazao: “Vidio sam nur (svjetlo).”

Dok u drugoj predaji također od Ebu Zerra, radijjallahu anhu, stoji da je kazao: Pitao sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da li je vidio Gospodara, azze ve dželle? Pa je kazao: “Vidio sam svjetlo, pa kako da Ga vidim?!”

Imam muslim zabilježio je predaju u kojoj precizno stoji da je Nur (svjetlo) ustvari Allahov zastor (pregrada ili perda), pa tako u hadisu stoji: “Njegov zastor je svjetlo i kada bi ga podigao, od sjaja Njegova lica izgorjelo bi sve stvoreno do čega pogled doseže.”

Kada je riječ konkretno o nekim poslanicima da li su vdijeli Allaha, u Kur’anu se također krije odgovor na eventualna pitanja, pa tako Musa, alejhi selam, nije vidio Allaha, azze ve dželle, shodno kur’anskom tesktu: “I kad Nam Musa dođe u određeno vrijeme, i kada mu Gospodar njegov progovori, on reče: “Gospodaru moj, ukaži mi se da Te vidim!” – “Ne možeš Me vidjeti” – reče – “ali pogledaj u ono brdo, pa ako ono ostane na svome mjestu, vidjećeš Me!” I kad se Gospodar njegov onome brdu otkri, On ga sa zemljom sravni, a Musa se onesviješćen strovali. Čim se osvijesti, reče: “Hvaljen neka si! Kajem Ti se, ja sam vjernik prvi!” (Prijevod značenja sura Al-A’raf, 143).

Također, Adem alejhi selam, nije vidio Allaha, azze ve dželle, jer nema niti jednog šerijatskog teksta koji bi ukazao na to, a sama činjenica da je Allah, azze ve dželle, pričao i podučio Adema, alejhi selam, svim stvarima ne povlači obavezu da je tom prilikom Adem, alejhi selam, gledao i vidio Allaha Uzvišenog.

Sve navedeno se odnosi na sva stvorenja, jer ako smo konstatovali da Allaha, azze ve dželle, nije vidio niti jedan od poslanika, onda dolazimo do zaključka da je preče da ga ne vidi niti druga stvorenja, a to opet shodno riječima Uzvišenog: “Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire; On je milostiv i upućen u sve.” (Prijevod značenja sura El-En’am, ajet broj 103).

Hafiz Ibn Kesir, rahmetullahi alejhi, je u komentaru prethodnog ajeta kazao: “Pogledi do Njega ne mogu doprijeti”, tj. na ovom svijetu, a na ahiretu će doprijeti do njega, kao što se to prenosi u mnogobrojnim hadisima koji dostižu stepen tevatura, preko više lanaca prenosilaca u sahih zbirkama, musnedima i sunenima. A prenosi se u sahih hadisu da je ‘Aiša, rradijallahu anha, rekla: “Svako ko tvrdi da je Muhammed vidio svoga Gospodara, taj je iznio veliku potvoru na Allaha, jer je Allah, azze ve dželle, rekao: “Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire”.

A viđenje Allaha, azze ve dželle, na ahiretu općeprihvaćena je stvar, za razliku od mu’tezila, koji poriču viđenje (Allaha) i na ovom i na budućem svijetu, pa su tim, iz svog neznanja, uradili suprotno Kur’anu i Sunnetu.

Što se tiče Kur’ana, to su Allahove, azze ve dželle, riječi:  “Toga će dana neka lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati.” (75:22-23).

A za nevjernike kaže: “…uistinu oni će toga dana od Gospodara svoga zaklonjeni biti.” (83:15).

Imam Eš-Šafi’i, rahmetullahi alejhi, veli: “Ovo je dokaz da vjernici neće biti od Njega zaklonjeni. A što se tiče sunneta, predanja koja se prenose od Ebu Se’ida, Ebu Hurejrea, Enesa, Džurejdža, Suhejba, Bilala i drugih ashaba od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dostižu stepen tevatura: “Zaista će vjernici vidjeti Allaha na budućem svijetu, za vrijeme obračuna i u dženetskim baščama.”

Allaha, Uzvišenog, molim da nas Svojom dobrotom i darežljivošću učini od njih. Amin!“ (Vidjeti Tefsir Ibn Kesir, komentar 103 ajeta iz sure El-En’am).

A Allah najbolje zna!

Safet Suljić

Islamski Univerzitet Rijad

et-taqwa