Da li će žene u Dženneti pokrivati lice i da li će vidjeti i poselamiti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Pitanje: Da li će žene u Džennetu pokrivati lice i da li će vidjeti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i poselamiti ga?

Odgovor:

Prvo: Nema dokaza koji ukazuju da će žena u Džennetu pokrivati lice. Allah će joj u Džennetu podariti neopisivu ljepotu kao nagradu za to što Mu je bila pokorna na ovome svijetu. On će joj dati tu ljepotu koja će se iz dana u dan sve više povećavati kako bi u njoj njen muž mogao uživati. Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Stanovnici Dženneta imaju trg, na kojem se sastaju svakog petka. Sjeverni vjetar će im puhnuti u lica i odjeću, pa će postati još ljepši i otmjeniji. Kada se vrate porodicama, reći će im: ‘Tako nam Allaha, još ste ljepši i otmjeniji!’ ‘I vi ste, Allaha nam, još ljepši i otmjeniji!’, odgovorit će im oni.”(Muslim, br. 2833)

U Džennetu nema zlih pogleda, ni bolesnih srca zbog kojih se od žene zahtjeva da pokrije svoje lice, niti je Džennet mjesto gdje su na snazi zabrane i naredbe, kao što Alija, radijallahu ‘anhu veli: „Danas (na ovome svijetu) se radi, a nema obračuna, dok će sutra (na onome svijetu) biti obračun, a neće biti rada.” (1) Ono što se više razumije jeste da će žena u Džennetu boraviti u svome kraljevstvu, uživajući u poptunosti, te da se neće miješati sa muškarcima, jer Allah hurije opisuje kao one koje će preda se gledati , tj. neće gledati i voljeti osim svoje muževe. Također ih opisuje kao hurije u šatorima skrivene. Ovo ni u kojem slučaju ne znači da će one boraviti samo u svome kraljevstvu, nego i njima pripada sve što od džennetskih ljepota požele, a to će također imati i sve žene vjernice koje budu u Džennetu. Šejh Abdu-r-Rahman Es-Sa’di veli: „Značenje ajeta: hurije u šatorima skrivene, jeste da će one boraviti u šatorima od bisera, uređene za svoje muževe. Ovo ne negira da će one izlaziti u svoje bašče i vrtove, što je i uobičajeno za kraljeve kćerke i njime slične, poput još neudatih veoma stidljivih djevica koje borave u svojim odajama.”(Ttefsiru-s-S´adi, str.831) Također veli: „Ovo se vezuje i za hurije, a i za ovosvjetske žene koje uđu u Džennet, i osobina djevičanstva vezana je za njih u svim situacija, kao što je to slučaj i sa osobinom koja se spominje u ajetu: one će biti mile muževima svojim i godina istih.”

Drugo: Ono što je vidljivo (iz šerijatskih tekstova) jeste da će i žene koje uđu u Džennet moći da vide Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer je on poslanik cijelom ummetu do Sudnjeg dana. Žene ovog ummeta su poput njegovih kćerki, a on je vjernicima preči nego oni sami sebi. Tumačeći ajet u kojem se navodi da je Lut kazao: Ovo su moje kćeri, one su vam čišće, Ibn Kesir kaže: „Poslanik za neki narod je na stepenu njihovog oca. Mudžahid veli: ‘On nije bio njihov pravi otac, nego su one bile pripadnice njegovog naroda, svaki poslanik je kao otac svojoj zajednici.’ Ovo se prenosi od Katade i još nekih. Seid b. Džubejr veli: ‘Njihove žene su njegove kćeri, a on je njihov otac.’ Po nekim kiraetima (načinima čitanja Kur’ana), šestom ajetu sure El-Ahzab: Vjerovjesnik treba da bude preči vjernicima negon oni sami sebi, a žene njegove su-kao majke njihove, dodaje se nakon toga i dio u kojem stoji: a on je njihov otac.” (Tefsir Ibn Kesir, 4/337) Prenesene su radosne vijesti u hadisima za svakog onoga ko ga vidi u snovima da će ga vidjeti i u Džennetu, također se to obećava i onome ko se bude bojao da ga neće vidjeti u Džennetu.

1. Allah Uzvišeni veli: ´Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku biće u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti! (En-Nisa, 69.)´

2. Ebu Hurejre prenosi da jen Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko me vidi u snovima, vidjeće me i na javi, jer se šejtan ne može pretvoriti u moj lik.” ( Bilježi Buharija, br. 6592., i Muslim, br. 2266. Buharija veli: “Ibn Sirin kaže: ‘Ako ga vidi u njegovom stvarnom liku.)

3. Aiša veli: „Jedan čovjek je došao kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i kazao: ‘O Allahov Poslaniče, ti si mi draži od mene samog, moje porodice, i moje djece. Bio sam u kući, sjetio se tebe i nisam mogao da izdržim, a da te ne vidim. Kada se sjetim tvoje i moje smrti, onda mi naumpadne da ćeš ti biti u visokom stepenima sa ostalim vjerovjesnicima, a ja, ako uđem, bojim se da te neću vidjeti. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu nije ništa odgovorio, dok nije objavljen ajet: Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku biće u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti!” Ibn Kesir, nakon što je ovaj ajet spomenuo sa lancem prenosilaca kod Ibn Merdevejha, u Tefsiru, veli: „Ovako ga bilježi hafiz Ebu Abdullah El-Makdisi u svojoj knjizi Sifetu-l-Dženneti, putem Taberanija, od Ahmeda b. Amra b. Muslima El-Hallala, od Abdullaha b. Imrana El-Abidijja. Zatim je kazao: ‘Ne smatram lanac prenosilaca ovog hadisa problematičnim.’” (Tefsir Ibn Kesir, 2/354) Hadis je dobar, a prenesen je i drugim putevima koji se mogu pronaći u Tefsiru Ibn Kesira, a dovoljno je to što ga je hafiz El-Makdisi okarakterisao dobrim.

4. A dovoljno je i može se sa smirajem prihvatiti predaja koju bilježi Ibn S’ad u djelu Et-Tabekatu-l-Kubra ( 8/415) od Ummu Ammare, Nesibe bint K’ab da je kazala Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: „Moli Allaha da ti pravimo društvo u Džennetu.” On je tada kazao: „Allahu moj, molim Te da oni budu moje društvo u Džennetu.” Ona je kazala: „Sada me ne zanima šta će mi se na ovome svijetu dogoditi.”

Napomena: U Buharijinoj zbirci hadisa (br. 2796.) prenosi se od Enesa b. Malika da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Kada bi samo jedna žena iz Dženneta došla na ovaj svijet obasjala bi i zamirisala bi sve što je na njemu. Njen nesif je bolji i ljepši od cijelog svijeta i onoga što je na njemu.” Nesif je prekrivač za glavu, kao što to tumači prenosilac hadisa u drugoj verziji, br. 6568. Međutim, razumije se da je taj nesif, samo dio njenog izgleda i ljepote pripremljenje za njenog muža, što se vidi iz konteksta hadisa koji govori o ljepoti džennetskih žena. Također, ovo značenje potvrđuje i predaja koju bilježi Taberani u El-Evsatu (3/281): „Kruna koja prekriva njenu glavu je bolja od cijelog svijeta i svega što je na njemu.” Hejsemi u djelu Medžme’u-z-Zevaid (10/774) veli: „Lanac prenosilaca ove predaje je dobar.” Ispravnim ga je ocijenio šejh Albani u djelu Sahihu-t-Tergib.

(1) Bilježi Bejheki u djelu Šu’bu-l-imani, br. 10614., dok ga Buhari spominje kao muallek predaju, poglavlje: Šta se navodi o onome što raznježuje srca, knjiga: Nadanje i njegovo trajanje. Riječ muallek u arapskom jeziku ima više značenja; može značiti obješen, viseći, ovisan, uvjetovan isl. U hadiskoj se nauci muallekom naziva svaki hadis u čijemu je senedu na početku ispušten jedan ili više prenosilaca uzastopno. Dobio je ovakav naziv uslijed toga što se njegov sened vezuje samo za gornju stranu, a prekinut je u njegovu donjem dijelu, tako da izgleda kao da “visi”. Muallek hadisima se nazivaju i oni hadisi čiji je sened upotpunosti izostavljen kao, na primjer, kada kažemo: “Rekao je Allahov poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, to i to”, kao i hadisi čiji je sened izostavljen do ashaba ili tabi’ina, kao, na primjer, kada Buharija kaže: “Ebu Musa je rekao: Allahov poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, pokrio je svoja koljena kada je došao Osman”, Buharija je izostavio cijeli sened ovoga hadisa do ashaba Ebu Musa’a el-Eša’rije. Muallek hadis spada u kategorije slabih hadisa koji se odbacuju iz razloga što mu nedostaje jedan od uvjeta koji se traže kod sahih hadisa i hasen hadisa, a to je spojenost seneda. Izuzetak su muallek hadisi u Buharijevu i Muslimovu Sahihu, koji se prihvataju, jer im je svima naknadno pronađen njihov originalni sened. (op.pr.)

izvor:
Iz fetvi šejha Muhammeda Saliha el-Munedžida
www.islamqa.info

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!