Da li će čovjek koji umre a ne pokaje se za grijehe pogotovo velike, vječno ostati u vatri?

Pitanje: Da li će čovjek koji umre prije pokajanja a činio je velike grijehe, čak manje nevjerstvo, vječno ostati u Vatri? Allah vas nagradio za trud!

Odgovor: Osoba koja umre prije pokajanja a činila je manje nevjerstvo ili velike grijehe, ne zaslužuje vječnu džehennemsku kaznu po konsenzusu ehli-sunneta. Iako je manje nevjerstvo veći prijestup od velikih grijeha, njegov počinilac je izložen Allahovoj volji na Sudnjem danu, da mu oprosti i uvede ga u Džennet ili da ga kazni prije ulaska u Džennet. Uzvišeni Allah kaže: “Allah neće oprostiti da Mu se širk čini, a oprostit će ono što je manje od toga kome hoće.” (En-Nisa, 48.)

Šejhul-islam Ibnul-Kajjim govorio je: “Počinilac velikog nevjerstva zaslužuje vječni boravak u Vatri, a počinilac manjeg nevjerstva zaslužuje kaznu, ali ne zaslužuje vječni boravak u Vatri.” (Vidjeti: Medaridžus-salikin, 1/335.)

Komentirajući prethodno citirani ajet, imam Taberi kaže: “U ajetu je dokaz da su svi veliki grješnici prepušteni Allahovoj volji: ako bude htio, oprostit će im, a ako bude htio, kaznit će ih, osim ako se radi o širku (to neće oprostiti).” (Vidjeti: Džamiul-bejan, 5/176.)

Ibn Bettal tvrdi: “Griješenje umanjuje iman, ali ne izvodi iz okvira islama, koje ima za rezultat vječni boravak u Vatri.” (Vidjeti: Šerhu Sahihil-Buhari, 1/89, od Ibn Bettala) A Allah najbolje zna.

Islampo.ba

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!