AKO ĆE MUŠKARCI U DŽENNETU IMATI HURIJE, KAKVA NAGRADA U DŽENNETU ČEKA ŽENE?

Pitanje: Ako je Allah počastio muškarce u Džennetu sa hurijama krupnih očiju kao nagradu, šta će onda žena dobiti kao nagradu ako uđe u Džennet u sljedećim slučajevima:
1. ako je udana na ovom svijetu pa uđu ona i njen muž u Džennet,
2. ako je udana na ovom svijetu pa ona uđe u Džennet, a njen muž uđe u Vatru, da nas i vas Allah sačuva od nje,
3. ako umre prije nego se uda na ovom svijetu,
4. ako se uda više puta na ovom svijetu?

Odgovor: Džennet je kuća vječnog uživanja, onaj ko uđe u nju zaslužuje da u njoj uživa shodno položaju koji je zaslužio ulaskom. Ovo pripada muškarcima i ženama, svakom shodno njegovoj prirodi, jer žene su dio muškaraca, kao što nas je o tome obavijestio Allahov Poslanik, sallallahu te’ala alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježe Ebu Davud, Tirmizi i Ahmed sa vjerodostojnim lancem od majke pravovjernih Aiše, kćeri Siddikove, radijallahu anhuma.
Allah, subhanehu ve te’ala, naveo je u Kur’anu spomen i obećanje nagrade i sevapa između muškaraca i žena u ajetima koji se svakodnevno uče od kojih su riječi Uzvišenog: ”I Gospodar im se njihov odazva: ‘Nijednom djelatniku između vas, bio muškarac ili žena, djelo neću poništiti; vi ste jedni od drugih. Onima koji se isele i koji budu iz domova svojih prognani, i koji budu na putu Mome mučeni, i koji se budu borili i poginuli, sigurno ću loša djela pokriti i sigurno ću ih u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, uvesti! Nagrada je to od Allaha, a kod Allaha je nagrada najljepša!” (Ali Imran, 195.)
Ibn Kesir, rahimehullah, u tumačenju ovog ajeta kaže: ”Dakle, On ih obavještava ih da im neće poništiti njihova djela, nego će svako biti nagrađen za svoja djela, bio muškarac ili žena. Zato Allah, subhanehu ve te’ala, kaže: ‘…vi ste jedni od drugih…’, tj. svi ste vi u nagradi isti.”
Allah, subhanehu ve te’ala, kaže: ”A onaj koji čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, ući će u Džennet i nikakva im nepravda neće biti nanesena.” (En Nisa, 124.)
Ibn Kesir kaže: ”U ovom ajetu nalazi se pojašnjenje Allahove dobrote, plemenitosti i milosti u prihvatanju dobrih djela od Njegovih robova, muškaraca i žena, ali pod uvjetom imana.”
Smatram da ovi ajeti ukazuju na mnoge druge stvari mimo onih koje smo spomenuli, neke od njih moguće je spoznati ako znamo za uzroke objave. Tirmizi sa svojim lancem koji ocjenjuje dobrim prenosi da je Ummu Ummare došla Vjerovjesniku, sallallahu te’ala alejhi ve sellem, pa je rekla: ”Šta je ovo, vidim da se sva objava odnosi na muškarce, a žene se nikako ne spominju…”, pa je objavljen ovaj ajet: ”Zaista muslimani i muslimanke, vjernici i vjernice…”

Ali pošto se pitanje odnosi na uživanje žene u Džennetu, onda ćemo reći, a u Allaha je uspjeh:
Ako je muž od stanovnika Dženneta, Allah će njih dvoje spojiti, i darovat će im više od toga time što će spojiti sa njima njihove potomke. Također će podići stupnjeve onima od njih koji su na nižim, te će ih spojiti sa onima koji su ih u tome prestigli, jer Allah, subhanehu ve te’ala, kada govori o melekima nosiocima Arša, kaže da oni u svojim dovama za vjernike mole: ”Gospodaru naš, uvedi ih u vrtove Adna koje si im obećao, i pretke njihove, i žene njihove, i potomstvo njihovo – one koji su bili dobri; Ti si, uistinu, Silan i Mudar” (Gafir, 8), ili kada Allah, subhanehu ve te’ala, kaže: ”Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela, priključit ćemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti” (Et Tur, 21).
Ako je jedan od supružnika od stanovnika Vatre, on može da bude nevjernik, takav će ostati vječno u Vatri i njemu ništa neće koristiti što je ono drugo od stanovnika Dženneta, jer je Allah, subhanehu ve te’ala, odredio da će kafiri: ”U njemu će vječno ostati i kazna im se neće olakšati, niti će im se vremena dati! (Ali Imran, 88).
Allah, subhanehu ve te’ala, odredio je da se razdvoji između vjerovjesnika i njihovih supruga ako su nevjernice, pa kaže: ”Allah navodi kao pouku onima koji ne vjeruju ženu Nuhovu i ženu Lutovu: bile su udate za dva čestita roba Naša, pa su ih prevarile, i njih dvojica im neće ništa moći kod Allaha pomoći, i reći će se: ‘Ulazite vas dvije u Vatru, s onima koji ulaze!’” (Et-Tahrim, 10).

Shodno tome je razdvajanje između ostalih ljudi radi razlikovanja u vjeri bilo preče.
Hafiz Ibn Kesir u tumačenje ovog ajeta (4/394) kaže: ”Bile su udate za dva čestita roba Naša’, tj. dva vjerovjesnika poslanika kod kojih su bile neprekidno, noću i danju. Sa njima su jele, spavale i imale su najintimniji i najprisniji odnos sa njima, pa su ih prevarile, tj. u imanu jer im se nisu pridružile u vjerovanju, niti su im povjerovale u poslanstvu. Ali sva ta veza im nije ništa pomogla niti je od njih dviju patnju otklonila, zbog čega je Allah, subhanehu ve te’ala, rekao: ‘…i njih dvojica im neće ništa moći kod Allaha pomoći…’, dakle zbog njihovog kufra, pa će se njima objema reći: ‘Ulazite vas dvije u Vatru, s onima koji ulaze!’”
Ako je žena na ovom svijetu imala više od jednog muža, onda onaj koji ju je razveo, njegova bračna veza sa njom je prekinuta razvodom, tako da će na onom svijetu biti razdvojeni kao što su bili i na ovom. A ako bude udata i u toku braka njen muž umre, pa se ona nakon njegove smrti uda za drugoga, u tom pogledu učenjaci imaju tri stava sa kime će ona biti u Džennetu.
Prvi stav je da će ona biti sa onim koji je bio boljeg morala i odnosa prema njoj, ali nema dokaza za ovaj stav osim munker hadisa koji ne može biti dokaz.

Drugi stav je da će joj se dati na izbor da odabere kojeg hoće od njih dvojice. Ali meni nije poznat dokaz onoga ko zastupa ovaj stav.
Ova dva stava naveo je Kurtubi u svojoj poznatoj knjizi ”Opomena o stanjima mrtvih i događajima ahireta” (2/278), pa je drugi stav odabrao i šejh Muhammed Salih el-Usejmin, rahimehullah, kao i pojedini savremeni učenjaci.

Treći stav je da će ona biti u Džennetu sa posljednjim mužem sa kojim je bila na ovom svijetu, dakle sa onim pod čijim bračnim okriljem je umrla, ili da umre on, a ona se poslije njega ne uda. Na ovo ukazuje predaja koju bilježi El-Bejheki u svom Sunenu (7/69) od Huzejfe, radijallahu anhu, kada je rekao svojoj ženi: ”Ako želiš da budeš moja žena u Džennetu, onda se nemoj poslije mene udavati, jer žena biva sa posljednjim mužem sa kojim je bila na ovom svijetu, i zbog toga je Allah zabranio Vjerovjesnikovim, sallallahu te’ala alejhi ve sellem, ženama da se udaju nakon njegove smrti, zato što će one biti i u Džennetu njegove žene.” Također dokaz tome je hadis od Ebu Derdaa da je Allahov Poslanik, sallallahu te’ala alejhi ve sellem, rekao: ”Kojoj god ženi umre muž, pa se ona uda nakon njegove smrti, ona će biti sa posljednjim od njih.” Ovaj hadis je Albani ocijenio vjerodostojnim kao što stoji u Lancu vjerodostojnih hadisa, br. 1281., iako ja nisam provjerio ničiju višu ocjenu ovog hadisa prije njega. Pa ako je hadis vjerodostojan, onda se ne smije odstupiti od njega i prikloniti se nečemu drugom, niti će on biti zanemaren radi drugoga, tako da je ovo treće mišljenje ono koje se može uzeti u obzir kao najispravnije, a Allah najbolje zna.
A ako žena ne bude imala muža na ovom svijetu zbog toga što se nije udavala, nju će Allah, subhanehu ve te’ala, udati za onoga kojeg ona bude htjela u Džennetu, zbog toga što je muž od užitaka Dženneta koji su obećani njegovim stanovnicima. To je nešto čemu ljudska duša teži i za čim žudi. Allah, subhanehu ve te’ala, kaže: ”U njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti.” (Ez Zuhruf, 71)
Musliman mora stalno moliti Allaha, subhanehu ve te’ala, da mu podari sve džennetske ljepote da u njima uživa. Onaj ko od Vatre bude sačuvan i u Džennet uveden, on je uspio.
A onaj ko uđe u Džennet, Allahovo je da ga zadovolji i samo je uspjeh kod Allaha.

Dr. Ahmad Nedžib
(Izvor fetve: saaid.net)

Islam-iman.com